สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

งานสมัชชาสร้างสุขจังหวัดสตูล

ประชุมร่วมกับหน่วยงานภาคีเพื่อพัฒนากลไกเครือข่ายจังหวัดสตูล30 มีนาคม 2566
30
มีนาคม 2566รายงานจากพื้นที่ โดย wanna
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง
  • ประชุมร่วมกับหน่วยงานออกแบบเวทีสมัชชารักษ์จังคนสตูล "สุข สตูล 10 ประการ"
circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
  • กำหนดกลุ่มเป้าหมาย 100 คน
  • รูปแบบการจัดเวทีเสวนาเชิงปฏิบัติการ
  • ผู้รับผิดชอบงาน ประกอบด้วย สมัชชาคนสตูล สภาองค์กรชุมชนระดับตำบล สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน มูลนิธิภาคใต้สีเขียว และ อปท.