สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ประชุมร่วมกับหน่วยงานภาคีเพื่อพัฒนากลไกเครือข่ายจังหวัดสตูล

ประชุมร่วมกับหน่วยงานภาคีเพื่อพัฒนากลไกเครือข่ายจังหวัดสตูล

30 มีนาคม 2566
wannawanna
รายงานจากพื้นที่
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
  • ประชุมร่วมกับหน่วยงานออกแบบเวทีสมัชชารักษ์จังคนสตูล "สุข สตูล 10 ประการ"
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
  • กำหนดกลุ่มเป้าหมาย 100 คน
  • รูปแบบการจัดเวทีเสวนาเชิงปฏิบัติการ
  • ผู้รับผิดชอบงาน ประกอบด้วย สมัชชาคนสตูล สภาองค์กรชุมชนระดับตำบล สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน มูลนิธิภาคใต้สีเขียว และ อปท.
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
1,000.00 0.00 9,600.00 0.00 0.00 0.00 10,600.00 lock_open