สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ประชุมคณะทำงานเพื่อทำความเข้าใจโครงการ

ประชุมคณะทำงานเพื่อทำความเข้าใจโครงการ

5 มีนาคม 2566
wannawanna
รายงานจากพื้นที่
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
  • ประชุมคณะทำงานเพื่อทำความเข้าใจโครงการร่วมกันครั้งที่ 1 เพื่อขับเคลื่อนความเข้าใจโครงการร่วมกันและวางแผนการดำเนินงานเครือข่ายรักษ์จังสตูล และเพื่อขับเคลื่อนงานเครือข่ายรักษ์จังสตูล ครั้งที่ 10
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
  • มีคณะทำงานเครือข่ายรักษ์จังสตูล 30 คน ประกอบด้วย เครือข่ายบ้านมั่นคง ภัยพิบัต ประมงพื้นบ้าน ทรัพยากร น้ำ และบ้านพอเพียง
  • กำหนดจัดงานสมัชชาคนสตูล ครั้งที่ 10 "สุข สตูล สิบประการ" ประมาณต้นเดือน พ.ค.66 สร้างทางเลือก 10 โมเกล เป้าหมายที่ดี 10 ประการ
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
10,600.00 0.00 8,000.00 0.00 0.00 0.00 18,600.00 lock_open