สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ขับเคลื่อน ติดตามนโยบายสาธารณะ จ.สตูล

ขับเคลื่อน ติดตามนโยบายสาธารณะ จ.สตูล

7 เมษายน 2566
wannawanna
รายงานจากพื้นที่
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
  • ประชุมเตรียมงานสมัชชาคนสตูล ครั้งที่ 10
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
  • จัดทำร่างกำหนดการงานสมัชชาสร้างสุขคนสตูล
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
10,300.00 0.00 7,000.00 0.00 0.00 0.00 17,300.00 lock_open