สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ประชุมพัฒนาศักยภาพของภาคประชาสังคมจังหวัดสตูล

ประชุมพัฒนาศักยภาพของภาคประชาสังคมจังหวัดสตูล

21 มีนาคม 2566
wannawanna
รายงานจากพื้นที่
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
  • ประชุมเวทีพัฒนาศักยภาพของภาคประชาสังคมจังหวัดสตูล
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
  • ได้ขับเคลื่อนพื้นที่รูปธรรมในการจัดการตนเอง
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
9,400.00 0.00 8,000.00 0.00 0.00 0.00 17,400.00 lock_open