สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
1 - 27 ก.พ. 66 ประชุมคณะทำงานเพื่อทำความเข้าใจโครงการและวางแผนงานร่วมกัน 0 30,000.00 -
14 ก.พ. 66 ประชุมคณะทำงานร่วมกับทีมวิชาการเพื่อสังเคราะห์ข้อมูลลำดับความสำคัญ 0 15,500.00 -
28 ก.พ. 66 ประชุมร่วมกับหน่วยงานภาคีเพื่อพัฒนากลไกระดับจังหวัด 0 20,500.00 -
1 - 31 มี.ค. 66 ร่วมขับเคลื่อนติดตามนโยบายสาธารณะจังหวัดสตูล 0 12,200.00 -
5 มี.ค. 66 ประชุมคณะทำงานเพื่อทำความเข้าใจโครงการ 0 0.00 18,600.00
21 มี.ค. 66 ประชุมพัฒนาศักยภาพของภาคประชาสังคมจังหวัดสตูล 0 0.00 17,400.00
30 มี.ค. 66 ประชุมร่วมกับหน่วยงานภาคีเพื่อพัฒนากลไกเครือข่ายจังหวัดสตูล 0 0.00 10,600.00
7 เม.ย. 66 ขับเคลื่อน ติดตามนโยบายสาธารณะ จ.สตูล 0 21,000.00 17,300.00
23 ก.ค. 66 จัดงานสร้างสุขจังหวัดสตูล 0 64,000.00 -
9 - 10 ส.ค. 66 เข้าร่วมงานสร้างสุขภาคใต้ครั้งที่ 13 ที่ ม.อ. 0 45,500.00 -
11 - 31 ส.ค. 66 ประชุมสรุปข้อเสนอเชิงนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนต่อ 0 6,300.00 -
รวม 0 215,000.00 4 63,900.00