สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการกิจกรรมการศึกษาและพัฒนาแนวทางการสร้างความมั่นคงทางอาหารเพื่อขยายผลจากหมู่บ้านต้นแบบให้ครอบคลุมทั้งตำบลโคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
26 ส.ค. 61 ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 1 9 2,960.00 2,960.00
13 ก.ย. 61 เก็บข้อมูลบ้านทุ่งยาว และ บ้านเกาะทองสม ให้ครอบคลุม 4 มิติ 40 10,800.00 11,300.00
2 พ.ย. 61 ประชุประชุมคณะทำงาน สร้าางความเข้าใจกับภาคีที่เกี่ยวข้อง 60 300.00 300.00
17 ธ.ค. 61 บริหารจัดการ นำเสนอความก้าวหน้าและตรวจเอกสารการเงิน 1 800.00 800.00
27 ธ.ค. 61 เวทีประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจระดับตำบล 50 17,000.00 17,000.00
10 มี.ค. 62 เก็บ รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลความมั่นคงทางอาหารของหมู่บ้านต้นแบบ (ม.11,15) 3 15,000.00 11,020.00
4 พ.ค. 62 บริหารจัดการ นำเสนอความก้าวหน้าโครงการ 1 800.00 800.00
8 พ.ค. 62 เเวทีสร้างความเข้าใจและทำ Mapping ระดับตำบล 50 15,000.00 14,900.00
18 พ.ค. 62 ติดตามประเมินผลพื้นที่การขยายผล 13 หมู่ไบ้าน 1ครั้ง 39 0.00 0.00
10 มิ.ย. 62 ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 3 10 3,400.00 3,400.00
16 มิ.ย. 62 แกนนำปฏิบัติการดูงานหมู่บ้านต้นแบบ 45 16,300.00 16,300.00
19 มิ.ย. 62 เวทีพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงทางอาหารตำบลโคกม่วง 20 0.00 14,900.00
19 มิ.ย. 62 เวทีพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงทางอาหารตำบลโคกม่วง 45 13,400.00 -
18 ก.ค. 62 ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 4 10 3,220.00 3,220.00
20 ก.ค. 62 ติดตามประเมินผลพื้นที่การขยายผล 13 หมู่ไบ้าน 2 ครั้ง 10 14,200.00 14,200.00
28 ก.ค. 62 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ดูงานและเชื่อยร้อยเครือข่ายในจังหวัดของแกนนำเครือข่ายความมั่นคงทางอาหารตำบลโคกม่วงและคณะทำงาน 20 13,900.00 13,900.00
22 ส.ค. 62 ประชุมประเมินผลโครงการโดยคณะทำงานผู้แทนหมู่บ้าน พชต. /พชอ. และจ้างทำสื่อวีดีโอ 30 19,700.00 19,700.00
29 ส.ค. 62 เขียนเอกสารการศึกษา 1 5,000.00 5,000.00
29 ส.ค. 62 ถอนเงินค่าปิดบัญชี 1 0.00 500.00
31 ส.ค. 62 ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ ที่ สจรส.ม.อ. 1 0.00 780.00
รวม 446 151,780.00 19 150,980.00