สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ชื่อโครงการปีงบประมาณกิจกรรมpaid
การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ กรณีศึกษา โครงการจัดการอุบัติเหตุทางถนนโดยชุมชน อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร
ระบบสนับสนุนกระบวนการ HIA
2560 55,000.00 14/0 paid1
การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ กรณีศึกษา โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระบบสนับสนุนกระบวนการ HIA
2560 40,000.00 11/0 paid1
การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ กรณีศึกษา โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระบบสนับสนุนกระบวนการ HIA
2560 40,000.00 9/0 paid1
แผนงานกลางระบบอาหารประเด็นความมั่นคงทางอาหาร อาหารปลอดภัยและโภชนาการ จ.นครศรีธรรมราช จ.พัทลุง และ จ.สงขลา
แผนงานโซนใต้กลาง
2560 979,150.00 41/0 paid1