สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการปลูกผักและประมงในโรงเรียน (โรงเรียนวัดโคกเมือง ธรรมโมลีคณานุสรณ์)

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
16 พ.ค. 62 เตรียมดิน/ปลูกผักสวนครัว 15 10,000.00 10,000.00
29 พ.ค. 62 เลี้ยงปลาดุก 5 10,000.00 10,000.00
รวม 20 20,000.00 2 20,000.00