สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

เลี้ยงปลาดุก

กิจกรรม : เลี้ยงปลาดุก
วันที่ 29/05/2019 - 29/05/2019
งบประมาณที่ตั้งไว้ 10,000.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 5 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย ผู้ปกครองนักเรียน 5 คน และนักการ 1 คน
รายละเอียดกิจกรรม :
1.เตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการทำบ่อปลา
2.ประสานงานผู้ปกครอง
3.ผู้ปกครองและนักการช่วยกันทำบ่อปลา