สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

เตรียมดิน/ปลูกผักสวนครัว

กิจกรรม : เตรียมดิน/ปลูกผักสวนครัว
วันที่ 16/05/2019 - 16/05/2019
งบประมาณที่ตั้งไว้ 10,000.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 15 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย ครู 3 คน
ผู้ปกครอง 5 คน
นักเรียนชั้นป.6 7 คน
รายละเอียดกิจกรรม :
ครู ผู้ปกครองและนักเรียนชั้นป.6 จำนวน 15 คนช่วยกันเตรียมดินเพื่อปลูกผัก