สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

โครงการปลูกผักและประมงในโรงเรียน (โรงเรียนวัดโคกเมือง ธรรมโมลีคณานุสรณ์)

เลี้ยงปลาดุก29 พฤษภาคม 2562
29
พฤษภาคม 2562รายงานจากพื้นที่ โดย wanna
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

1.เตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการทำบ่อปลา

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

บ่อปลาดุกทรงกระบอก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 เมตร สูง 80 เซนติเมตร

  • ผลผลิต ได้ปลาดุกสำหรับส่งเข้าโรงครัวใช้ทำอาหารกลางวันสัปดาห์ละ 15 กิโลกรัม ตลอดการทำโครงการ 150 กิโลกรัม