สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

แบบรายงานการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์

รายงานฉบับสมบูรณ์


“ โครงการเกษตรเพื่อสุขภาพ (โรงเรียนวัดทุ่งข่า) ”

จังหวัดสงขลา

หัวหน้าโครงการ
นายนิยม ไกรสนาม (0819590623)

ชื่อโครงการ โครงการเกษตรเพื่อสุขภาพ (โรงเรียนวัดทุ่งข่า)

ที่อยู่ จังหวัดสงขลา จังหวัด สงขลา

รหัสโครงการ เลขที่ข้อตกลง

ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่ 17 ธันวาคม 2561 ถึง 30 พฤษภาคม 2562


กิตติกรรมประกาศ

"โครงการเกษตรเพื่อสุขภาพ (โรงเรียนวัดทุ่งข่า) จังหวัดสงขลา" สำเร็จได้ด้วยดี ด้วยความร่วมมือจาก สมาชิกในชุมชน จังหวัดสงขลา

คณะทำงานโครงการฯ ขอขอบคุณ ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการฯ รวมทั้ง ภาคีเครือข่ายที่สำคัญระดับพื้นที่ ที่ให้การสนับสนุน ช่วยเหลือ ชี้แนะ สุดท้ายขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องที่มิได้ระบุชื่อไว้ในที่นี้ ซึ่งมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้มีความยั่งยืนในพื้นที่ต่อไป

คณะทำงานโครงการ
โครงการเกษตรเพื่อสุขภาพ (โรงเรียนวัดทุ่งข่า)บทคัดย่อ

โครงการ " โครงการเกษตรเพื่อสุขภาพ (โรงเรียนวัดทุ่งข่า) " ดำเนินการในพื้นที่ จังหวัดสงขลา รหัสโครงการ ระยะเวลาการดำเนินงาน 17 ธันวาคม 2561 - 30 พฤษภาคม 2562 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจำนวน 20,000.00 บาท จาก เพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมโครงการ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นสมาชิกในชุมชนจำนวน 0 คน หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาโครงการ ผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานปรากฏดังนี้

โครงการนี้ยังไม่มีการเขียนหรือแก้ไขบทคัดย่อ

หมายเหตุ : รายละเอียดของบทสรุปคัดย่อการดำเนินงาน ให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้เขียนสรุปภาพรวมของโครงการใน "ผลลัพธ์โครงการ"


สารบัญ

กิตติกรรมประกาศ»
บทคัดย่อ»
   ความเป็นมา/หลักการเหตุผล»
   วัตถุประสงค์โครงการ»
   กิจกรรม/การดำเนินงาน»
   กลุ่มเป้าหมาย»
   ผลลัพธ์ที่ได้»
   การประเมินผล»
   ปัญหาและอุปสรรค»
   ข้อเสนอแนะ»
   เอกสารประกอบอื่นๆ»

ความเป็นมา/หลักการเหตุผล

กระบวนการจัดทำอาหารกลางวันให้กับนักเรียนใช้วัสดุอุปกรณ์ในการประกอบอาหาร ไม่เป็นไปตามหลักสุขาภิบาล (สะอาด ปลอดสารเคมี) เช่น วัตถุดิบในการประกอบอาหาร

สถานการณ์

วัตถุประสงค์โครงการ

  1. เพื่อให้โรงเรียนมีวัตถุดิบที่ปลอดจากสารเคมีในการประกอบอาหาร

กิจกรรม/การดำเนินงาน

  1. ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อเตรียมการสร้างสถานที่ปลูกผัก
  2. โรงเรียนยกพื้นปลูกผักและทำค้างถาวรปลูกไม้เถา

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้
กรรมการ ชุมชน นักศึกษาฯ 33
ครู 6
นักเรียน 21

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

นักเรียนได้รับอาหารถูกหลักโภชนาการ นักเรียนสามารถเรียนรู้เรื่องการเกษตรนำเอาไปใช้ในการดำรงชีวิตและครู  ชุมชน ได้ดำเนินการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


ส่วนที่ 1 ผลการดำเนินงาน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพธ์และตัวชี้วัดผลลัพธ์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1. ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อเตรียมการสร้างสถานที่ปลูกผัก

วันที่ 17 ธันวาคม 2561

กิจกรรมที่ทำ

1.ประชุมกรรมการสถานศึกษา

2.ประชุมนักศึกษาร่วมกับกรรมการฯ

3กรรมการร่วมตัดไม้ไผ่จัดทำโครงหลังคาเพื่อปลูกผัก

4.นักศึกษาประชุมวางแผนการช่วยเหลือการปลูกผัก

5.นักศึกษาปฏิบัติงานสอนนักเรียน

ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

  • ผลผลิต ผักกาดขาว ผักบุ้ง กวางตุ้ง ให้ผลผลิตสัปดาห์ละ 5 กิโลกรัม ตลอดการทโครงการเก็บเกี่ยวได้ประมาณ 15 กิโลกรัม ปลูกพริกสนจำนวน 6-7 ต้นพ กำลังออกผล มะเขือ ตอนนี้ให้ผลผลิต ประมาณ 1 กิโลกรัมต่อสัปดาห์ เสาวรส ยังไม่ออกผล และขณะนี้กำลังปลูกต้นคูรเสริม

-ผลลัพธ์ 1.ชุมชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 2.มีโรงเรียนสำหรับการปลูกผักสวนครัว 3.นักเรียนและนักศึกษามีความสุขได้ปฏิบัติกิจกรรมจนสำเร็จ

 

34 0

2. โรงเรียนยกพื้นปลูกผักและทำค้างถาวรปลูกไม้เถา

วันที่ 27 พฤษภาคม 2562

กิจกรรมที่ทำ

1.สร้างโรงเรือนยกพื้นสูงปลูกผัก จำนวน  4  หลัง 2.สร้างค้างถาวรปลูกเสาวรส  จำนวน  16  ต้น

ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

มีโรงเรือนยกพื้นสำหรับปลูกผัก และมีค้างสำหรับไม้เถาถาวร

 

0 0

3. จัดซื้อวัสดุ

วันที่ 6 สิงหาคม 2562

กิจกรรมที่ทำ

1.จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการ  13 รายการ (รายละเอียดตามใบเสร็จ)

ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

ได้รับวัสดุอุปกรณ์ที่จัดซื้อมาใช้ในโครงการเกษตรเพื่อสุขภาพ

 

0 0

* ผลผลิต หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นเชิงปริมาณจากการทำกิจกรรม เช่น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนผู้ผ่านการอบรม จำนวนครัวเรือนที่ปลูกผักสวนครัว เป็นต้น
** ผลลัพธ์ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่การแก้ปัญหา เช่น หลังอบรมมีผู้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจำนวนกี่คน มีข้อบังคับหรือมาตรการของชุมชนที่นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือสภาพแวดล้อม เป็นต้น ทั้งนี้ต้องมีข้อมูลอ้างอิงประกอบการรายงาน เช่น ข้อมูลรายชื่อแกนนำ , แบบสรุปการประเมินความรู้ , รูปภาพกิจกรรมพร้อมคำอธิบายใต้ภาพ เป็นต้น


ส่วนที่ 2 ประเมินความพึงพอใจต่อความสำเร็จและปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการในภาพรวม

ผลการดำเนินโครงการ

สรุปผลการดำเนินโครงการ

ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม:
บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
บรรลุตามวัตถุประสงค์บางส่วนของโครงการ
ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

 

ผลผลิตโครงการ

วัตถุประสงค์สถานการณ์เป้าหมายผลผลิตอธิบาย
1 เพื่อให้โรงเรียนมีวัตถุดิบที่ปลอดจากสารเคมีในการประกอบอาหาร
ตัวชี้วัด : ร้อยละ 100 ของนักเรียนได้รับประทานอาหารที่ประกอบด้วยวัตถุดิบที่ปราศจากสารเคมี
0.00 100.00

ส่งเสริมการขับเคลื่อนการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ผู้เข้าร่วมโครงการ

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 60
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
กรรมการ ชุมชน นักศึกษาฯ 33
ครู 6
นักเรียน 21

บทคัดย่อ*

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อให้โรงเรียนมีวัตถุดิบที่ปลอดจากสารเคมีในการประกอบอาหาร

ผลการดำเนินงานที่สำคัญ ได้แก่ (1) ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อเตรียมการสร้างสถานที่ปลูกผัก (2) โรงเรียนยกพื้นปลูกผักและทำค้างถาวรปลูกไม้เถา

ข้อเสนอแนะ ได้แก่ (1) ...

หมายเหตุ *

  • บทคัดย่อ จะนำไปใส่ในส่วนบทคัดย่อของรายงานฉบับสมบูรณ์
  • หากต้องการใช้ค่าเริ่มต้นของบทคัดย่อ ให้ลบข้อความในช่องบทคัดย่อ ทั้งหมด แล้วกดปุ่ม Refresh

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

ปัญหาและอุปสรรคสาเหตุข้อเสนอแนะ

 

 

 


โครงการเกษตรเพื่อสุขภาพ (โรงเรียนวัดทุ่งข่า) จังหวัด สงขลา

รหัสโครงการ

ได้ดำเนินกิจกรรมตามที่เสนอไว้เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว

................................
( นายนิยม ไกรสนาม (0819590623) )
ผู้รับผิดชอบโครงการ
......./............/.......

vertical_align_topไปบนสุด