สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ผลการดำเนินโครงการ

สรุปผลการดำเนินโครงการ

ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม:
บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
บรรลุตามวัตถุประสงค์บางส่วนของโครงการ
ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

 

ผลผลิตโครงการ

วัตถุประสงค์สถานการณ์เป้าหมายผลผลิตอธิบาย
1 เพื่อให้โรงเรียนมีวัตถุดิบที่ปลอดจากสารเคมีในการประกอบอาหาร
ตัวชี้วัด : ร้อยละ 100 ของนักเรียนได้รับประทานอาหารที่ประกอบด้วยวัตถุดิบที่ปราศจากสารเคมี
0.00 100.00

ส่งเสริมการขับเคลื่อนการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ผู้เข้าร่วมโครงการ

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 60
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
กรรมการ ชุมชน นักศึกษาฯ 33
ครู 6
นักเรียน 21

บทคัดย่อ*

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อให้โรงเรียนมีวัตถุดิบที่ปลอดจากสารเคมีในการประกอบอาหาร

ผลการดำเนินงานที่สำคัญ ได้แก่ (1) ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อเตรียมการสร้างสถานที่ปลูกผัก (2) โรงเรียนยกพื้นปลูกผักและทำค้างถาวรปลูกไม้เถา

ข้อเสนอแนะ ได้แก่ (1) ...

หมายเหตุ *

  • บทคัดย่อ จะนำไปใส่ในส่วนบทคัดย่อของรายงานฉบับสมบูรณ์
  • หากต้องการใช้ค่าเริ่มต้นของบทคัดย่อ ให้ลบข้อความในช่องบทคัดย่อ ทั้งหมด แล้วกดปุ่ม Refresh