สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการกินดีอยู่ดีบนวิถีพอเพียงโรงเรียนวัดบ้านลุ่ม (โรงเรียนวัดบ้านลุ่ม)

แบบรายงานการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์

รายงานฉบับสมบูรณ์


“ โครงการกินดีอยู่ดีบนวิถีพอเพียงโรงเรียนวัดบ้านลุ่ม (โรงเรียนวัดบ้านลุ่ม) ”

จังหวัดสงขลา

หัวหน้าโครงการ
นางดรุณี รุ่งรอด

ชื่อโครงการ โครงการกินดีอยู่ดีบนวิถีพอเพียงโรงเรียนวัดบ้านลุ่ม (โรงเรียนวัดบ้านลุ่ม)

ที่อยู่ จังหวัดสงขลา จังหวัด สงขลา

รหัสโครงการ เลขที่ข้อตกลง

ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562


กิตติกรรมประกาศ

"โครงการกินดีอยู่ดีบนวิถีพอเพียงโรงเรียนวัดบ้านลุ่ม (โรงเรียนวัดบ้านลุ่ม) จังหวัดสงขลา" สำเร็จได้ด้วยดี ด้วยความร่วมมือจาก สมาชิกในชุมชน จังหวัดสงขลา

คณะทำงานโครงการฯ ขอขอบคุณ ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการฯ รวมทั้ง ภาคีเครือข่ายที่สำคัญระดับพื้นที่ ที่ให้การสนับสนุน ช่วยเหลือ ชี้แนะ สุดท้ายขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องที่มิได้ระบุชื่อไว้ในที่นี้ ซึ่งมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้มีความยั่งยืนในพื้นที่ต่อไป

คณะทำงานโครงการ
โครงการกินดีอยู่ดีบนวิถีพอเพียงโรงเรียนวัดบ้านลุ่ม (โรงเรียนวัดบ้านลุ่ม)บทคัดย่อ

โครงการ " โครงการกินดีอยู่ดีบนวิถีพอเพียงโรงเรียนวัดบ้านลุ่ม (โรงเรียนวัดบ้านลุ่ม) " ดำเนินการในพื้นที่ จังหวัดสงขลา รหัสโครงการ ระยะเวลาการดำเนินงาน 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจำนวน 20,000.00 บาท จาก เพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมโครงการ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นสมาชิกในชุมชนจำนวน 0 คน หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาโครงการ ผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานปรากฏดังนี้

โครงการนี้ยังไม่มีการเขียนหรือแก้ไขบทคัดย่อ

หมายเหตุ : รายละเอียดของบทสรุปคัดย่อการดำเนินงาน ให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้เขียนสรุปภาพรวมของโครงการใน "ผลลัพธ์โครงการ"


สารบัญ

กิตติกรรมประกาศ»
บทคัดย่อ»
   ความเป็นมา/หลักการเหตุผล»
   วัตถุประสงค์โครงการ»
   กิจกรรม/การดำเนินงาน»
   กลุ่มเป้าหมาย»
   ผลลัพธ์ที่ได้»
   การประเมินผล»
   ปัญหาและอุปสรรค»
   ข้อเสนอแนะ»
   เอกสารประกอบอื่นๆ»

ความเป็นมา/หลักการเหตุผล

การที่ผู้เรียนกินดีอยู่ดีบนวิถีพอเพียงถือเป็นลักษณะอันพึงประสงค์ประการแรกของคนไทยแต่ปัจจุบันสถานการณ์ปัญหาสุขภาพและการสาธารณสุขได้เปลี่ยนแปลงไปตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทั้งนี้สาเหตุเนื่องมาจากการมีพฤติกรรมสุขภาวะที่ไม่ถูกต้องของบุคคลตลอดจนปัญหาสภาพแวดล้อมทั้งทางกายภาพและทางสังคม ซึ่งนับวันแนวโน้มของปัญหาเหล่านี้มีความรุนแรงขึ้น ดังนั้นเพื่อให้ผู้เรียนกินดีอยู่ดีบนวิถีพอเพียงซึ่งเป็นการวางรากฐานด้านสุขภาพให้เข้มแข็งด้วยการเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันปัญหาสุขภาพตั้งแต่แรกเริ่มเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเผชิญกับปัญหาและสภาวการณ์ที่คุกคามต่อสุขภาพได้ โรงเรียนวัดบ้านลุ่ม จึงได้พัฒนาผู้เรียนให้มีกินดีอยู่ดีบนวิถีพอเพียง เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนดูแลสุขภาพและรับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์ และได้นำแนวปรัชญเศรษฐกิจพอเพียง ไปใช้ในชีวิตประจำวัน

สถานการณ์

วัตถุประสงค์โครงการ

 1. เพื่อให้นักเรียนได้รับประทานที่มีประโยชน์
 2. เพื่อให้นักเรียนได้รับประทานที่ปลอดสารพิษ
 3. เพื่อให้นักเรียนมีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์
 4. เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติกิจกรรมตามแนวทฤษฎีใหม่และตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรม/การดำเนินงาน

 1. เพาะเห็ดนางฟ้า
 2. เลี้ยงปลาในกระชัง

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้
นักเรียน 141

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.นักเรียนได้รับประทานที่มีประโยชน์

2.นักเรียนได้รับประทานที่ปลอดสารพิษ

3.นักเรียนมีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์

4.นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติกิจกรรมตามแนวทฤษฎีใหม่และตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


ส่วนที่ 1 ผลการดำเนินงาน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพธ์และตัวชี้วัดผลลัพธ์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1. เพาะเห็ดนางฟ้า

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562

กิจกรรมที่ทำ

 • เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
 • ประชุมชี้แจงแต่งตั้งคณะทำงาน -ดำเนินการตามขั้นตอนของกิจกรรม ดังต่อไปนี้ -กิจกรรมเพาะเห็ดนางฟ้า
  จัดซื้อก้อนเห็ดนางฟ้า
  นำเห็ดนางฟางลงโรงเรือน แบ่งเวรรับผิดชอบให้นักเรียนรดน้ำ และเก็บผลผลิต นำผลผลิตที่ได้ไปจัดทำอาหารหารกลางวันให้กับนักเรียนรับประทาน

ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

 • ผลผลิต มีการเพาะเห็ดนางฟ้า จำนวน ุ600 ก้อน ได้ผลผลิตส่งโรงครั้งจำนวน 5 กิโลกรัมต่อสัปดาห์ ตลอดการทำโครงการได้ผลผลิตจากเห็ดนางฟ้าจำนวน 5 กิโลกรัม 1.นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติกิจกรรมตามแนวทฤษฎีใหม่และตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและมีทักษะในการเพาะเห็ดนางฟ้า ร้อยละ 90
 1. นักเรียนได้รับประทานที่มีประโยชน์ ร้อยละ 100 3.นักเรียนใด้รับประทานอาหารปลอดสารพิษ ร้อยละ 100 4.นักเรียนมีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์เพิ่มมากขึ้น ร้อยละ 85
 • ผลลัพธ์ นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ปลอดสารพิษ และมีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์เพิ่มมากขึ้น และนักเรียนสามารถฝึกปฏิบัติกิจกรรมตามแนวทฤษฎีใหม่และตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและมีทักษะในการเลี้ยงปลาดุกในกระชัง

 

141 0

2. เลี้ยงปลาในกระชัง

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562

กิจกรรมที่ทำ

 • เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
 • ประชุมชี้แจงแต่งตั้งคณะทำงาน -ดำเนินการตามขั้นตอนของกิจกรรม ดังต่อไปนี้
 • กิจกรรมเลี้ยงปลาในกระชัง จัดซื้อพันธ์ปลาดุก กระชัง และอาหารปลาดุก ปล่อยปลาลงกระชัง แบ่งเวรนักเรียนรับผิดชอบให้อาหารปลา จับปลาดุกในกระชังมาทำอาหารกลางวันให้นักเรียนรับประทาน

ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

 • ผลผลิต มีการเลี้ยงปลาดุกในกระชังจำนวน 2 กระชัง จำนวน 1500 ตัว มีผลผลิตส่งโรงครัว จำนวน 20 กิโลกรัม ต่อสัปดาห์ ณ ขณะนี้จับปลาดุเพื่อทำอาการกลางวันได้จำนวน 125 กิโลกรัม 1.นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติกิจกรรมตามแนวทฤษฎีใหม่และตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและมีทักษะในการเลี้ยงปลาดุกในกระชัง ร้อยละ 90
 1. นักเรียนได้รับประทานที่มีประโยชน์ ร้อยละ 100 3.นักเรียนใด้รับประทานอาหารปลอดสารพิษ ร้อลยะ 100 4.นักเรียนมีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์เพิ่มมากขึ้น ร้อยละ 85
 • ผลลัพธ์ นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ปลอดสารพิษ และมีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์เพิ่มมากขึ้น และนักเรียนสามารถฝึกปฏิบัติกิจกรรมตามแนวทฤษฎีใหม่และตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและมีทักษะในการเลี้ยงปลาดุกในกระชัง

 

141 0

* ผลผลิต หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นเชิงปริมาณจากการทำกิจกรรม เช่น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนผู้ผ่านการอบรม จำนวนครัวเรือนที่ปลูกผักสวนครัว เป็นต้น
** ผลลัพธ์ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่การแก้ปัญหา เช่น หลังอบรมมีผู้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจำนวนกี่คน มีข้อบังคับหรือมาตรการของชุมชนที่นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือสภาพแวดล้อม เป็นต้น ทั้งนี้ต้องมีข้อมูลอ้างอิงประกอบการรายงาน เช่น ข้อมูลรายชื่อแกนนำ , แบบสรุปการประเมินความรู้ , รูปภาพกิจกรรมพร้อมคำอธิบายใต้ภาพ เป็นต้น


ส่วนที่ 2 ประเมินความพึงพอใจต่อความสำเร็จและปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการในภาพรวม

ผลการดำเนินโครงการ

สรุปผลการดำเนินโครงการ

ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม:
บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
บรรลุตามวัตถุประสงค์บางส่วนของโครงการ
ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

 

ผลผลิตโครงการ

วัตถุประสงค์สถานการณ์เป้าหมายผลผลิตอธิบาย
1 เพื่อให้นักเรียนได้รับประทานที่มีประโยชน์
ตัวชี้วัด : นักเรียนได้รับประทานอาหารที่เป็นประโยขน์ ร้อยละ 80
80.00 100.00

เพราะนักเรียนได้รับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ทุกคน

2 เพื่อให้นักเรียนได้รับประทานที่ปลอดสารพิษ
ตัวชี้วัด : นักเรียนได้รับประทานที่ปลอดสารพิษ ร้อยละ 80
80.00 100.00

เพราะนักเรียนได้รับประทานที่ปลอดสารพิษทุกคน

3 เพื่อให้นักเรียนมีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์
ตัวชี้วัด : 3.นักเรียนมีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ ร้อยละ 80
80.00 85.00

เพราะนักเรียนได้รับประทานอาหารถูกตามหลักโภชนาการ

4 เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติกิจกรรมตามแนวทฤษฎีใหม่และตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ตัวชี้วัด : นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติกิจกรรมตามแนวทฤษฎีใหม่และตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ร้อยละ 80
80.00 90.00

เพราะนักเรียนได้ฝึกปฏิบัติกิจกรรมตามแนวทฤษฎีใหม่และตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ผู้เข้าร่วมโครงการ

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 141
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
นักเรียน 141

บทคัดย่อ*

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อให้นักเรียนได้รับประทานที่มีประโยชน์ (2) เพื่อให้นักเรียนได้รับประทานที่ปลอดสารพิษ (3) เพื่อให้นักเรียนมีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ (4) เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติกิจกรรมตามแนวทฤษฎีใหม่และตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ผลการดำเนินงานที่สำคัญ ได้แก่ (1) เพาะเห็ดนางฟ้า (2) เลี้ยงปลาในกระชัง

ข้อเสนอแนะ ได้แก่ (1) ...

หมายเหตุ *

 • บทคัดย่อ จะนำไปใส่ในส่วนบทคัดย่อของรายงานฉบับสมบูรณ์
 • หากต้องการใช้ค่าเริ่มต้นของบทคัดย่อ ให้ลบข้อความในช่องบทคัดย่อ ทั้งหมด แล้วกดปุ่ม Refresh

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

ปัญหาและอุปสรรคสาเหตุข้อเสนอแนะ

 

 

 


โครงการกินดีอยู่ดีบนวิถีพอเพียงโรงเรียนวัดบ้านลุ่ม (โรงเรียนวัดบ้านลุ่ม) จังหวัด สงขลา

รหัสโครงการ

ได้ดำเนินกิจกรรมตามที่เสนอไว้เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว

................................
( นางดรุณี รุ่งรอด )
ผู้รับผิดชอบโครงการ
......./............/.......

vertical_align_topไปบนสุด