สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการกินดีอยู่ดีบนวิถีพอเพียงโรงเรียนวัดบ้านลุ่ม (โรงเรียนวัดบ้านลุ่ม)

ผลการดำเนินโครงการ

สรุปผลการดำเนินโครงการ

ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม:
บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
บรรลุตามวัตถุประสงค์บางส่วนของโครงการ
ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

 

ผลผลิตโครงการ

วัตถุประสงค์สถานการณ์เป้าหมายผลผลิตอธิบาย
1 เพื่อให้นักเรียนได้รับประทานที่มีประโยชน์
ตัวชี้วัด : นักเรียนได้รับประทานอาหารที่เป็นประโยขน์ ร้อยละ 80
80.00 100.00

เพราะนักเรียนได้รับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ทุกคน

2 เพื่อให้นักเรียนได้รับประทานที่ปลอดสารพิษ
ตัวชี้วัด : นักเรียนได้รับประทานที่ปลอดสารพิษ ร้อยละ 80
80.00 100.00

เพราะนักเรียนได้รับประทานที่ปลอดสารพิษทุกคน

3 เพื่อให้นักเรียนมีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์
ตัวชี้วัด : 3.นักเรียนมีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ ร้อยละ 80
80.00 85.00

เพราะนักเรียนได้รับประทานอาหารถูกตามหลักโภชนาการ

4 เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติกิจกรรมตามแนวทฤษฎีใหม่และตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ตัวชี้วัด : นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติกิจกรรมตามแนวทฤษฎีใหม่และตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ร้อยละ 80
80.00 90.00

เพราะนักเรียนได้ฝึกปฏิบัติกิจกรรมตามแนวทฤษฎีใหม่และตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ผู้เข้าร่วมโครงการ

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 141
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
นักเรียน 141

บทคัดย่อ*

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อให้นักเรียนได้รับประทานที่มีประโยชน์ (2) เพื่อให้นักเรียนได้รับประทานที่ปลอดสารพิษ (3) เพื่อให้นักเรียนมีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ (4) เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติกิจกรรมตามแนวทฤษฎีใหม่และตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ผลการดำเนินงานที่สำคัญ ได้แก่ (1) เพาะเห็ดนางฟ้า (2) เลี้ยงปลาในกระชัง

ข้อเสนอแนะ ได้แก่ (1) ...

หมายเหตุ *

  • บทคัดย่อ จะนำไปใส่ในส่วนบทคัดย่อของรายงานฉบับสมบูรณ์
  • หากต้องการใช้ค่าเริ่มต้นของบทคัดย่อ ให้ลบข้อความในช่องบทคัดย่อ ทั้งหมด แล้วกดปุ่ม Refresh