สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการถอดบทเรียนการนำแนวทางการจัดบริการสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรมไปปฏิบัติในพื้นที่ 5 จังหวัดชาดแดนใต้

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
3 มิ.ย. 61 ประชุมคณะทำงาน 5 20,000.00 10,200.00
3 ก.ค. 61 ประชุมคณะทำงาน 5 9,474.00 10,474.00
10 ก.ค. 61 ลงพื้นที่โรงพยาบาลเทพา ครั้งที่1 30 3,000.00 17,320.00
20 ก.ค. 61 พัฒนาเครื่องมือ 100 4,750.00 13,000.00
24 ก.ค. 61 ลงพื้นที่โรงพยาบาลยะหริ่ง 15 10,000.00 12,074.00
2 ต.ค. 61 ลงพื้นที่โรงพยาบาลเทพา ครั้งที่2 12 10,000.00 13,600.00
4 - 6 ต.ค. 61 ลงพื้นที่โรงพยาบาล.รือเสาะ ครั้งที่1 70 2,000.00 10,942.00
27 - 28 พ.ย. 61 ลงพื้นที่โรงพยาบาลธารโต 25 13,000.00 19,031.00
1 ธ.ค. 61 ประชุมคณะทำงาน 5 10,000.00 3,444.00
10 - 11 ธ.ค. 61 ลงพื้นที่โรงพยาบาลสตูล 20 25.00 17,315.00
24 ธ.ค. 61 ลงพื้นที่โรงพยาบาลรือเสาะ ครั้งที่2 100 5.00 15,400.00
15 ม.ค. 62 ประชุมถอดบทเรียน 10 61,340.00 7,200.00
8 พ.ค. 62 พัฒนาแนวทางการแพทย์พหุวัฒนธรรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะในผู้รับบริการ 100 0.00 0.00
รวม 497 143,594.00 13 150,000.00