สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

การประเมินผลกระทบทางสุขภาพโดยชุมชน ในการจัดการขยะรีไซเคิล พื้นที่ตำบลพรุใน อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
27 ม.ค. 61 การประชุมการประยุกต์ใช้กระบวนการประเมินผลกระทบืางสุขภาพโดยชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอยพื้นที่ตำบลพรุใน ครั้งที่1 49 12,140.00 12,140.00
10 ก.พ. 61 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลสถานการณ์ขยะ ครั้งที่1 6 5,000.00 7,580.00
3 มี.ค. 61 การประชุมการประยุกต์ใช้กระบวนการประเมินผลกระทบืางสุขภาพโดยชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอยพื้นที่ตำบลพรุใน ครั้งที่2 49 5,390.00 5,390.00
17 มี.ค. 61 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลสถานการณ์ขยะ ครั้งที่2 6 5,000.00 7,580.00
21 เม.ย. 61 วิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ขยะ ครั้งที่1 6 5,000.00 7,580.00
5 พ.ค. 61 วิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ขยะมูลฝอย ครั้งที่2 6 5,000.00 7,580.00
16 มิ.ย. 61 จัดทำ mapping ข้อมูล จากการวิเคราะห์ข้อมูล สถานการณ์ขยะมูลฝอย 6 5,000.00 7,580.00
14 ก.ค. 61 จัดทำตัวชีวัด และพัฒนาตัวชี้วัด 6 5,000.00 7,580.00
1 ก.ย. 61 วางแผนเก็บรวบรวมข้อมูล 6 5,000.00 7,580.00
27 ต.ค. 61 วิเคราะห์ผลตามตัวชี้วัด ครั้งที่1 6 5.00 7,580.00
17 พ.ย. 61 วิเคราะห์ผลตามตัวชีวัด ครั้งที่2 6 5,000.00 7,580.00
22 ธ.ค. 61 จัดทำร่างรายงานผลการประเมินสุขภาพโดยชุมชน 6 5,000.00 7,580.00
13 ม.ค. 62 พัฒนารายงานการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ 6 60,000.00 6,670.00
รวม 164 122,535.00 13 100,000.00