สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

การประเมินผลกระทบทางสุขภาพโดยชุมชน ในการจัดการขยะรีไซเคิล พื้นที่ตำบลพรุใน อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา

assignment
บันทึกกิจกรรม
พัฒนารายงานการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ13 มกราคม 2562
13
มกราคม 2562รายงานจากพื้นที่ โดย Syuwari
circle
วัตถุประสงค์

-พัฒนารายงานการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง
 • นักวิจัยนัดผู้ช่วยวิจัย และเครือข่าย ร่วมกันพัฒนารายงานการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพดำเนินการตามขอบเขตประเด็น และแนวทางที่กำหนดไว้เกี่ยวกับการจัดการขยะรีไซเคิลตำบลพรุในโดยขั้นตอนนี้ต้องใช้เครื่องมือทางเอกสารวิชาการ หลักการเชิงวิทยาศาสตร์ และเครื่องมือทางชุมชน พร้อมกับการจัดกระบวนการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้เชี่ยวชาญและชุมชน เพื่อให้ได้ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ร่วมกับการสำรวจ การทำแบบสอบถาม และการทำ focus group

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 6 คน จากที่ตั้งไว้ 6 คน
ประกอบด้วย

นักวิจัย และผู้ช่วยวิจัย

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

จัดทำร่างรายงานผลการประเมินสุขภาพโดยชุมชน22 ธันวาคม 2561
22
ธันวาคม 2561รายงานจากพื้นที่ โดย Syuwari
circle
วัตถุประสงค์

-จัดทำร่างรายงานผลการประเมินสุขภาพโดยชุมชน

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

-

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 6 คน จากที่ตั้งไว้ 6 คน
ประกอบด้วย

นักวิจัย และผู้ช่วยวิจัย

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 • ผู้วิจัยเองได้มีการปรับเปลี่ยนงานและที่ทำงาน เป็นตำบลเกาะยาวน้อย เดิมอยู่ตำบลพรุใน และเป็นพื้นที่ที่ทำวิจัยด้วย ได้มีการปรับเปลี่ยนที่ทำงานตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ 2562 นี้ (ต.ค. 61) ให้ไปประจำอยู่ที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะยาว ด้วยพื้นที่อีกเกาะ และต้องนั่งเรือข้ามเกาะ ยิ่งทำให้การเดินทางติดต่อประสานงานค่อนข้างจะติดขัด ด้วยเวลา สถานกาณ์ ภาระงานที่ได้รับมอบหมายงานใหม่ที่ต้องใช้เวลาในการทำคามเข้าใจในปัจจุบัน ทำให้การดำเนินวิจัยเองล่าช้าตามไปด้วย
circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

วิเคราะห์ผลตามตัวชีวัด ครั้งที่217 พฤศจิกายน 2561
17
พฤศจิกายน 2561รายงานจากพื้นที่ โดย Syuwari
circle
วัตถุประสงค์

วิเคราะห์ผลตามตัวชีวัด

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

-

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 6 คน จากที่ตั้งไว้ 6 คน
ประกอบด้วย

นักวิจัย และผู้ช่วยวิจัย

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 • เทศบาลตำบลพรุใน มีบริษัทเอกชนมาติดต่อเพื่อที่จะบริหารจัดการกำจัดเกี่ยวกับขยะมูลฝอยทั้งหมด รวมทั้งขยะรีไซเคิลด้วย ในช่วงเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา ทำให้เทศบาลเองต้องรอตอบว่า โครงการที่บริษัทเอกชนมาเสนอนั้น ผ่านหรือไม่ผ่าน ทำให้กระทบกับผู้วิจัยด้วย เพราะต้องชะลอการดำเนินการบางกิจกรรมไป ทำให้ไม่ได้ตามแผนที่วางไว้
circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

วิเคราะห์ผลตามตัวชี้วัด ครั้งที่127 ตุลาคม 2561
27
ตุลาคม 2561รายงานจากพื้นที่ โดย Syuwari
circle
วัตถุประสงค์
 • เพื่อวิเคราะห์ผลตามตัวชี้วัด ครั้งที่1
circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

-วิเคราะห์ผลตามตัวชี้วัด ครั้งที่1

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 6 คน จากที่ตั้งไว้ 6 คน
ประกอบด้วย

นักวิจัย และผู้ช่วยวิจัย

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-เทศบาลตำบลพรุใน มีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบงานที่เกี่ยวกับงานสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการขยะมูลฝอยทำให้การติดต่อประสานงานบางประเด็น/บางสถานการณ์ ไม่สามารถต่อเนื่องได้เกิดการติดขัด ชะลอการดำเนินการออกไปเป็นระยะและต้องใช้เวลาในประสานงาน ติดต่อ พูดคุย เพื่อให้เกิดความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

วางแผนเก็บรวบรวมข้อมูล1 กันยายน 2561
1
กันยายน 2561รายงานจากพื้นที่ โดย Syuwari
circle
วัตถุประสงค์
 • เพื่อวางแผนเก็บรวบรวมข้อมูล
circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

-วางแผนเก็บรวบรวมข้อมูล

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-ได้คณะทำงานจากทุกภาคส่วน ทั้งระดับหมู่บ้าน ตำบล ชุมชน อำเภอ

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 6 คน จากที่ตั้งไว้ 6 คน
ประกอบด้วย

-นักวิจัยและผู้ช่วย จำนวน 6 คน

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

จัดทำตัวชีวัด และพัฒนาตัวชี้วัด14 กรกฎาคม 2561
14
กรกฎาคม 2561รายงานจากพื้นที่ โดย สาลินี ประพฤติ
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อจัดทำตัวชี้วัด เเละพัฒนาตัวชี้วัด

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

-จัดทำตัวชีวัด และพัฒนาตัวชี้วัด โดยทีมผู้วิจัยเเละผู้ชาวยวิจัย ร่วมกันกับภาคีเรือข่ายในชุมชน

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-เกิดการบูรณาการความร่วมมือของ อปท.ในการจัดการขยะรีไซเคิล

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

จัดทำ mapping ข้อมูล จากการวิเคราะห์ข้อมูล สถานการณ์ขยะมูลฝอย16 มิถุนายน 2561
16
มิถุนายน 2561รายงานจากพื้นที่ โดย Syuwari
circle
วัตถุประสงค์

-เพื่อจัดทำ mapping ข้อมูล จากการวิเคราะห์ข้อมูล สถานการณ์ขยะมูลฝอย

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

-

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 6 คน จากที่ตั้งไว้ 6 คน
ประกอบด้วย

-นักวิจัย และผู้ช่วยวิจัย จำนวน 6 คน

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

วิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ขยะมูลฝอย ครั้งที่25 พฤษภาคม 2561
5
พฤษภาคม 2561รายงานจากพื้นที่ โดย Syuwari
circle
วัตถุประสงค์

วิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ขยะมูลฝอย ครั้งที่2

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

-

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 6 คน จากที่ตั้งไว้ 6 คน
ประกอบด้วย

นักวิจัยและผู้ช่วยวิจัย

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

วิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ขยะ ครั้งที่121 เมษายน 2561
21
เมษายน 2561รายงานจากพื้นที่ โดย Syuwari
circle
วัตถุประสงค์
 • เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ขยะรไซเคิล
circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

-ร่วมวิเคราะห์ ข้อมูลดิบ แหล่งกำเนิดขยะรีไซเคิล จากการสำรวจ ร้านค้า ร้านขายของชำ ที่พัก/โรงเเรม ศูนย์ราขการในพื้นที่ และพื้นที่ในเกาะไข่ ทั้ง 3 เกาะ

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 6 คน จากที่ตั้งไว้ 6 คน
ประกอบด้วย
 • ผู้วิจัย เเละผู้ช่วยวิจัย จำนวน 6 คน
circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

ลงพื้นที่เก็บข้อมูลสถานการณ์ขยะ ครั้งที่217 มีนาคม 2561
17
มีนาคม 2561รายงานจากพื้นที่ โดย Syuwari
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อเก็บข้อมูลสถานการณ์ขยะในพื้นที่หลุมขยะของเทศบาลตำบลพรุใน

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ลงพื้นที่เก็บข้อมูลขยะ ครั้งที่ 2 ร่วมกับเจ้าหน้าที่ เเละหน่วยงานภาคเอกขน เเละเจ้าหน้าที่ผู้นำชุมชน

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

จากการสำรวจ พบว่า หลุมขยะของเทศบาลตำบลพรุใน มีจำนวน 8 หลุม ซึ่งฝังกลบไปแแล้วทั้ง 8 หลุม จำนวน 1 รอบ

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

เกือบได้ตามเป้าหมาย (2)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 6 คน จากที่ตั้งไว้ 6 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงานวิจัย

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

การประชุมการประยุกต์ใช้กระบวนการประเมินผลกระทบืางสุขภาพโดยชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอยพื้นที่ตำบลพรุใน ครั้งที่23 มีนาคม 2561
3
มีนาคม 2561รายงานจากพื้นที่ โดย สาลินี ประพฤติ
circle
วัตถุประสงค์

ทบทวนเฉพาะแผนงานที่มีโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการขยะรีไซเคิล 

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

1) ทบทวนเฉพาะแผนงานที่มีโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการขยะรีไซเคิลเท่านั้น
2) เลือกกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ จัดประชุมกลุ่มย่อย เพื่อพิจารณาถึงความจำเป็นในการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ และข้อกังวลของชุมชนและผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • แผนจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายเทศบาลตำบลพรุใน อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา ปี พ.ศ. 2558- 2562 จำนวน 4 แผน
 1. การจัดการขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่วิกฤติ(ขยะมูลฝอยเก่า) จำนวน 1 โครงการ ดำเนินการครบ
 2. สร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสม (ขยะมูลฝอยใหม่) จำนวน 6 โครงการ ดำเนินการเเล้ว 5 โครงการ
 3. วางระเบียบมาตรการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย จำนวน 2 โครงการ ดำเนินการเเล้ว 1 โครงการ
 4. สร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืน จำนวน 3 โครงการ ดำเนินการเเล้ว เสร็จ 2 โครงการ
circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

ลงพื้นที่เก็บข้อมูลสถานการณ์ขยะ ครั้งที่110 กุมภาพันธ์ 2561
10
กุมภาพันธ์ 2561รายงานจากพื้นที่ โดย Syuwari
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อสำรวจสถานกาณ์ขยะรีไซเคิล พื้นที่ตำบลพรุใน ทั้ง 7 หมู่บ้าน

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง
 • ลงพื้นที่สำรวจสถานการณ์ขยะรีไซเคิล ในพื้นที่ตำบลพรุใน ทั้ง 7 หมู่บ้าน สำรวจเเหล่งกำเนิดขยะรีไซเคิล จุดคัดเเยก จุดทิ้งขยะในเเต่ละหมู่บ้าน รวมไปถึงกระบวนการเก็บขน เเละนำไปกำจัด ณ หลุมขยะของเทศบาลตำบลพรุใน
circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • จากการประเมินปริมาณขยะมูลฝอย ส่วนใหญ่เป็นขยะเปียก ร้อยละ 43.54 และขยะรีไซเคิลร้อยละ 42.58
  เป็นเกาะที่เป็นจุดศูนย์กลางการท่องเที่ยวระหว่างจังหวัดกระบี่ และจังหวัดภูเก็ต มีจำนวนประชากรประมาณ 6,000 คน ครัวเรือนจำนวน 1,600 ครัวเรือน นักท่องเที่ยวเฉลี่ยประมาณ 5,000 คน ต่อเดือน และประชากรแอบแฝงอีก 2,858 คนต่อเดือน
circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 6 คน จากที่ตั้งไว้ 6 คน
ประกอบด้วย

นักวิจัย และผู้ช่วยวิจัย

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 • งบประมาณไม่พอต่อการจัดการขยะ
 • พืนที่หลุม ฝังกลบ เต็มเเล้ว 8 หลุม
circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

การประชุมการประยุกต์ใช้กระบวนการประเมินผลกระทบืางสุขภาพโดยชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอยพื้นที่ตำบลพรุใน ครั้งที่127 มกราคม 2561
27
มกราคม 2561รายงานจากพื้นที่ โดย น.ส.สาลินี ประพฤติ
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการดำเนินการโครงการ 

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง
 • ร่วมพูดคุยหารือ กับ กลุ่มเป้าหมายที่เชิญเพื่อรับฟังเเนวคิด ข้อจำกัด ที่ผ่านมา
 • ชี้เเจง กระบวนการ ขั้นตอนการดำเนินงานโครการโดยผู้รับผิดชอบโครงการ
circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • รับรู้ข้อจำกัดเชิงพื้นที่ เรื่องร้านรับซื้อของเก่า
 • รับรู้ข้อจำกัด ผู้รับผิดชอบหลัก ของเทศบาล งบประมาณ การขับเคลื่อนนโยบาย การกำกับ ติดตาม


circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 49 คน จากที่ตั้งไว้ 49 คน
ประกอบด้วย
 • ผู้นำเทศบาล 2 คน
 • เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง ผู้รับผิดชอบงาน เกี่ยวกับการจัดการขยะ ของเทศบาล 6 คน
 • ผอ.โรงเรียน ในพื้นที่ 5 โรง
 • ผู้นำชุมชน  7 คน
 • ประชาชน 15 คน
 • เอกชน 13 คน
circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 • งบประมาณไม่พอต่อการจัดการขยะ
 • พืนที่หลุม ฝังกลบ เต็มเเล้ว 8 หลุม
circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่
 • จัดตั้งคณะทำงานระดับพื้นที่