สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

การประเมินผลกระทบทางสุขภาพโดยชุมชน ในการจัดการขยะรีไซเคิล พื้นที่ตำบลพรุใน อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา

ลงพื้นที่เก็บข้อมูลสถานการณ์ขยะ ครั้งที่2

17 มีนาคม 2561
SyuwariSyuwari
รายงานจากพื้นที่
Project trainer
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ลงพื้นที่เก็บข้อมูลขยะ ครั้งที่ 2 ร่วมกับเจ้าหน้าที่ เเละหน่วยงานภาคเอกขน เเละเจ้าหน้าที่ผู้นำชุมชน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

จากการสำรวจ พบว่า หลุมขยะของเทศบาลตำบลพรุใน มีจำนวน 8 หลุม ซึ่งฝังกลบไปแแล้วทั้ง 8 หลุม จำนวน 1 รอบ

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 6 คน จากที่ตั้งไว้ 6 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงานวิจัย

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
6,000.00 0.00 1,580.00 0.00 0.00 0.00 7,580.00 lock_open

การประชุมการประยุกต์ใช้กระบวนการประเมินผลกระทบืางสุขภาพโดยชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอยพื้นที่ตำบลพรุใน ครั้งที่2

3 มีนาคม 2561
สาลินี ประพฤติสาลินี ประพฤติ
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1) ทบทวนเฉพาะแผนงานที่มีโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการขยะรีไซเคิลเท่านั้น
2) เลือกกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ จัดประชุมกลุ่มย่อย เพื่อพิจารณาถึงความจำเป็นในการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ และข้อกังวลของชุมชนและผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • แผนจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายเทศบาลตำบลพรุใน อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา ปี พ.ศ. 2558- 2562 จำนวน 4 แผน
 1. การจัดการขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่วิกฤติ(ขยะมูลฝอยเก่า) จำนวน 1 โครงการ ดำเนินการครบ
 2. สร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสม (ขยะมูลฝอยใหม่) จำนวน 6 โครงการ ดำเนินการเเล้ว 5 โครงการ
 3. วางระเบียบมาตรการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย จำนวน 2 โครงการ ดำเนินการเเล้ว 1 โครงการ
 4. สร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืน จำนวน 3 โครงการ ดำเนินการเเล้ว เสร็จ 2 โครงการ
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 5,390.00 0.00 0.00 0.00 5,390.00 lock_open

จัดทำตัวชีวัด และพัฒนาตัวชี้วัด

14 กรกฎาคม 2561
สาลินี ประพฤติสาลินี ประพฤติ
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

-จัดทำตัวชีวัด และพัฒนาตัวชี้วัด โดยทีมผู้วิจัยเเละผู้ชาวยวิจัย ร่วมกันกับภาคีเรือข่ายในชุมชน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-เกิดการบูรณาการความร่วมมือของ อปท.ในการจัดการขยะรีไซเคิล

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
6,000.00 0.00 1,580.00 0.00 0.00 0.00 7,580.00 lock_open

พัฒนารายงานการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ

13 มกราคม 2562
SyuwariSyuwari
รายงานจากพื้นที่
Project trainer
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 • นักวิจัยนัดผู้ช่วยวิจัย และเครือข่าย ร่วมกันพัฒนารายงานการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพดำเนินการตามขอบเขตประเด็น และแนวทางที่กำหนดไว้เกี่ยวกับการจัดการขยะรีไซเคิลตำบลพรุในโดยขั้นตอนนี้ต้องใช้เครื่องมือทางเอกสารวิชาการ หลักการเชิงวิทยาศาสตร์ และเครื่องมือทางชุมชน พร้อมกับการจัดกระบวนการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้เชี่ยวชาญและชุมชน เพื่อให้ได้ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ร่วมกับการสำรวจ การทำแบบสอบถาม และการทำ focus group

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 6 คน จากที่ตั้งไว้ 6 คน
ประกอบด้วย

นักวิจัย และผู้ช่วยวิจัย

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
6,000.00 0.00 670.00 0.00 0.00 0.00 6,670.00 lock

จัดทำร่างรายงานผลการประเมินสุขภาพโดยชุมชน

22 ธันวาคม 2561
SyuwariSyuwari
รายงานจากพื้นที่
Project trainer
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

-

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 6 คน จากที่ตั้งไว้ 6 คน
ประกอบด้วย

นักวิจัย และผู้ช่วยวิจัย

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
6,000.00 0.00 1,580.00 0.00 0.00 0.00 7,580.00 lock

วิเคราะห์ผลตามตัวชีวัด ครั้งที่2

17 พฤศจิกายน 2561
SyuwariSyuwari
รายงานจากพื้นที่
Project trainer
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

-

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 6 คน จากที่ตั้งไว้ 6 คน
ประกอบด้วย

นักวิจัย และผู้ช่วยวิจัย

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
6,000.00 0.00 1,580.00 0.00 0.00 0.00 7,580.00 lock

วิเคราะห์ผลตามตัวชี้วัด ครั้งที่1

27 ตุลาคม 2561
SyuwariSyuwari
รายงานจากพื้นที่
Project trainer
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

-วิเคราะห์ผลตามตัวชี้วัด ครั้งที่1

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 6 คน จากที่ตั้งไว้ 6 คน
ประกอบด้วย

นักวิจัย และผู้ช่วยวิจัย

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
6,000.00 0.00 1,580.00 0.00 0.00 0.00 7,580.00 lock

วางแผนเก็บรวบรวมข้อมูล

1 กันยายน 2561
SyuwariSyuwari
รายงานจากพื้นที่
Project trainer
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

-วางแผนเก็บรวบรวมข้อมูล

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-ได้คณะทำงานจากทุกภาคส่วน ทั้งระดับหมู่บ้าน ตำบล ชุมชน อำเภอ

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 6 คน จากที่ตั้งไว้ 6 คน
ประกอบด้วย

-นักวิจัยและผู้ช่วย จำนวน 6 คน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
6,000.00 0.00 1,580.00 0.00 0.00 0.00 7,580.00 lock

จัดทำ mapping ข้อมูล จากการวิเคราะห์ข้อมูล สถานการณ์ขยะมูลฝอย

16 มิถุนายน 2561
SyuwariSyuwari
รายงานจากพื้นที่
Project trainer
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

-

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 6 คน จากที่ตั้งไว้ 6 คน
ประกอบด้วย

-นักวิจัย และผู้ช่วยวิจัย จำนวน 6 คน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
6,000.00 0.00 1,580.00 0.00 0.00 0.00 7,580.00 lock

วิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ขยะมูลฝอย ครั้งที่2

5 พฤษภาคม 2561
SyuwariSyuwari
รายงานจากพื้นที่
Project trainer
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

-

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 6 คน จากที่ตั้งไว้ 6 คน
ประกอบด้วย

นักวิจัยและผู้ช่วยวิจัย

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
6,000.00 0.00 1,580.00 0.00 0.00 0.00 7,580.00 lock

วิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ขยะ ครั้งที่1

21 เมษายน 2561
SyuwariSyuwari
รายงานจากพื้นที่
Project trainer
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

-ร่วมวิเคราะห์ ข้อมูลดิบ แหล่งกำเนิดขยะรีไซเคิล จากการสำรวจ ร้านค้า ร้านขายของชำ ที่พัก/โรงเเรม ศูนย์ราขการในพื้นที่ และพื้นที่ในเกาะไข่ ทั้ง 3 เกาะ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 6 คน จากที่ตั้งไว้ 6 คน
ประกอบด้วย
 • ผู้วิจัย เเละผู้ช่วยวิจัย จำนวน 6 คน
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
6,000.00 0.00 1,580.00 0.00 0.00 0.00 7,580.00 lock

ลงพื้นที่เก็บข้อมูลสถานการณ์ขยะ ครั้งที่1

10 กุมภาพันธ์ 2561
SyuwariSyuwari
รายงานจากพื้นที่
Project trainer
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 • ลงพื้นที่สำรวจสถานการณ์ขยะรีไซเคิล ในพื้นที่ตำบลพรุใน ทั้ง 7 หมู่บ้าน สำรวจเเหล่งกำเนิดขยะรีไซเคิล จุดคัดเเยก จุดทิ้งขยะในเเต่ละหมู่บ้าน รวมไปถึงกระบวนการเก็บขน เเละนำไปกำจัด ณ หลุมขยะของเทศบาลตำบลพรุใน
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • จากการประเมินปริมาณขยะมูลฝอย ส่วนใหญ่เป็นขยะเปียก ร้อยละ 43.54 และขยะรีไซเคิลร้อยละ 42.58
  เป็นเกาะที่เป็นจุดศูนย์กลางการท่องเที่ยวระหว่างจังหวัดกระบี่ และจังหวัดภูเก็ต มีจำนวนประชากรประมาณ 6,000 คน ครัวเรือนจำนวน 1,600 ครัวเรือน นักท่องเที่ยวเฉลี่ยประมาณ 5,000 คน ต่อเดือน และประชากรแอบแฝงอีก 2,858 คนต่อเดือน
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 6 คน จากที่ตั้งไว้ 6 คน
ประกอบด้วย

นักวิจัย และผู้ช่วยวิจัย

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
6,000.00 0.00 1,580.00 0.00 0.00 0.00 7,580.00 lock

การประชุมการประยุกต์ใช้กระบวนการประเมินผลกระทบืางสุขภาพโดยชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอยพื้นที่ตำบลพรุใน ครั้งที่1

27 มกราคม 2561
น.ส.สาลินี ประพฤติน.ส.สาลินี ประพฤติ
รายงานจากพื้นที่
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 • ร่วมพูดคุยหารือ กับ กลุ่มเป้าหมายที่เชิญเพื่อรับฟังเเนวคิด ข้อจำกัด ที่ผ่านมา
 • ชี้เเจง กระบวนการ ขั้นตอนการดำเนินงานโครการโดยผู้รับผิดชอบโครงการ
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • รับรู้ข้อจำกัดเชิงพื้นที่ เรื่องร้านรับซื้อของเก่า
 • รับรู้ข้อจำกัด ผู้รับผิดชอบหลัก ของเทศบาล งบประมาณ การขับเคลื่อนนโยบาย การกำกับ ติดตาม


กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 49 คน จากที่ตั้งไว้ 49 คน
ประกอบด้วย
 • ผู้นำเทศบาล 2 คน
 • เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง ผู้รับผิดชอบงาน เกี่ยวกับการจัดการขยะ ของเทศบาล 6 คน
 • ผอ.โรงเรียน ในพื้นที่ 5 โรง
 • ผู้นำชุมชน  7 คน
 • ประชาชน 15 คน
 • เอกชน 13 คน
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 5,390.00 6,750.00 0.00 0.00 12,140.00 lock