สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ลงพื้นที่เก็บข้อมูลสถานการณ์ขยะ ครั้งที่1

กิจกรรม : ลงพื้นที่เก็บข้อมูลสถานการณ์ขยะ ครั้งที่1
วันที่ 10/02/2018 - 10/02/2018
งบประมาณที่ตั้งไว้ 5,000.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 6 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย นักวิจัย และผู้ช่วยวิจัย
รายละเอียดกิจกรรม :
งพื้นที่เก็บข้อมูลสถานการณ์ขยะ