สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
23 ธ.ค. 63 ประชุมชี้แจงจัดทำแผนการดำเนินงานพัฒนากลไกเขตสุขภาพแบบมีส่วนร่วม 60 0.00 43,189.00
26 ก.พ. 64 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอเมืองชุมพร 40 0.00 0.00
รวม 100 0.00 2 43,189.00