สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ประชุมชี้แจงจัดทำแผนการดำเนินงานพัฒนากลไกเขตสุขภาพแบบมีส่วนร่วม

กิจกรรม : ประชุมชี้แจงจัดทำแผนการดำเนินงานพัฒนากลไกเขตสุขภาพแบบมีส่วนร่วม
วันที่ 23/12/2020 - 23/12/2020
งบประมาณที่ตั้งไว้ 0.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 60 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย - ผู้รับผิดชอบงานกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น ทุกพื้นที่ในอำเภอเกาะยาว
- สาธาณสุขอำเภอ
- พชอ.
รายละเอียดกิจกรรม :
แผนงานและโครงการ