สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอเมืองชุมพร

กิจกรรม : ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอเมืองชุมพร
วันที่ 26/02/2021 - 26/02/2021
งบประมาณที่ตั้งไว้ 0.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 40 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอเมืองชุมพร
หัวหน้าส่วนราชการ
ผู้บริหารท้องถิ่น และ ปลัดอปท.
รายละเอียดกิจกรรม :
ชี้แจงทำความเข้าใจให้ผู้เข้าร่วมประชุมเข้าใจการดำเนินโครงการ แผนงานการพัฒนากลไกสุขภาพแบบบูรณาการ