สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอเมืองชุมพร

26 กุมภาพันธ์ 2564
ธีรนันต์ ปราบรายธีรนันต์ ปราบราย
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 • ชี้แจงทำความเข้าใจคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.) อำเภอเมืองชุมพร
 • แนวทางการดำเนินงานแผนงานบูรณาการกลไกลสุขภาพประเด็นจุดเน้นแก้ไขปัญหาโดยกองทุนท้องถิ่น
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.)มีความเข้าใจแผนงานได้ทราบแนวทางการดำเนินงานบูรณาการกลไกสุขภาพ ประเด็นจุดเน้น สู้การแก้ไขปัญหาโดยกองทุนท้องถิ่น 2 ทางทีมพี่เลี้ยงจะมีการประชุมเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานกองทุนท้องถิ่นรวมถึงเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่ทั้งหมด ตามประเด็นจุดเน้น เช่น เรื่องผู้สูงอายุ อุบัติเหตุ สิ่งแวดล้อม โรคเรื้อรังและโรคติดต่อระบาด เป็นต้น

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open

ประชุมชี้แจงจัดทำแผนการดำเนินงานพัฒนากลไกเขตสุขภาพแบบมีส่วนร่วม

23 ธันวาคม 2563
SyuwariSyuwari
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 • ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกรรมการกองทุนท้องถิ่นรวมถึงเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานกองทุน
 • ปฎิบัติการการลงข้อมูลในโปรแกรมกองทุน
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1 กองทุนท้องถิ่นสามารถใช้โปรแกรมพัฒนาแผนงานโครงการได้
2 การเสนอขอโครงการสามารถเข้าโปรแกรมได้เลย

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
5,500.00 0.00 33,031.00 4,658.00 0.00 0.00 43,189.00 lock_open