สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

assignment
บันทึกกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอเมืองชุมพร26 กุมภาพันธ์ 2564
26
กุมภาพันธ์ 2564รายงานจากพื้นที่ โดย ธีรนันต์ ปราบราย
circle
วัตถุประสงค์

 

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
  • ชี้แจงทำความเข้าใจคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.) อำเภอเมืองชุมพร
  • แนวทางการดำเนินงานแผนงานบูรณาการกลไกลสุขภาพประเด็นจุดเน้นแก้ไขปัญหาโดยกองทุนท้องถิ่น
circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.)มีความเข้าใจแผนงานได้ทราบแนวทางการดำเนินงานบูรณาการกลไกสุขภาพ ประเด็นจุดเน้น สู้การแก้ไขปัญหาโดยกองทุนท้องถิ่น 2 ทางทีมพี่เลี้ยงจะมีการประชุมเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานกองทุนท้องถิ่นรวมถึงเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่ทั้งหมด ตามประเด็นจุดเน้น เช่น เรื่องผู้สูงอายุ อุบัติเหตุ สิ่งแวดล้อม โรคเรื้อรังและโรคติดต่อระบาด เป็นต้น

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

()

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
circle
ข้อเสนอแนะต่อ
circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่
ประชุมชี้แจงจัดทำแผนการดำเนินงานพัฒนากลไกเขตสุขภาพแบบมีส่วนร่วม23 ธันวาคม 2563
23
ธันวาคม 2563รายงานจากพื้นที่ โดย Syuwari
circle
วัตถุประสงค์

 

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
  • ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกรรมการกองทุนท้องถิ่นรวมถึงเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานกองทุน
  • ปฎิบัติการการลงข้อมูลในโปรแกรมกองทุน
circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1 กองทุนท้องถิ่นสามารถใช้โปรแกรมพัฒนาแผนงานโครงการได้
2 การเสนอขอโครงการสามารถเข้าโปรแกรมได้เลย

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

()

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
circle
ข้อเสนอแนะต่อ
circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่