สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)

วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 : เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการศูนย์วิชาการพัฒนานโยบายสาธารณะด้านการสร้างเสริมสุขภาพ : ประเด็นการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยการประยุกต์ใช้กระบวนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA)

รวม 0 0.00 0 0.00

วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 : เพื่อประเมินปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของโครงการศูนย์วิชาการพัฒนานโยบายสาธารณะด้านการสร้างเสริมสุขภาพ : ประเด็นการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตามกรอบยุทธศาสตร์ สสส.

รวม 0 0.00 0 0.00

วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 : เพื่อเสริมพลังการทำงานแก่คณะทำงานโครงการศูนย์วิชาการพัฒนานโยบายสาธารณะด้านการสร้างเสริมสุขภาพ : ประเด็นการท่องเที่ยวโดยชุมชน

รวม 0 0.00 0 0.00

ไม่ระบุวัตถุประสงค์

1 ก.ค. 63 - 31 ส.ค. 63 การกลั่นกรอง (Public screening) และการกำหนดขอบเขตการประเมิน (Public scoping) 20.00 20,000.00 -
1 ก.ย. 63 - 30 มิ.ย. 64 การประเมินผลกระทบ (Public assessing) 20.00 45,000.00 -
1 - 31 ก.ค. 64 การทบทวนร่างรายงานโดยสาธารณะ (Public review) และ การผลักดันเข้าสู่กระบวนการตัดสินใจ (Public Influencing) 20.00 20,000.00 -
1 ส.ค. 64 - 30 ก.ย. 64 การติดตามและประเมินผล (Public Monitoring and Evaluation) 2.00 20,000.00 -

หมายเหตุ : งบประมาณ และ ค่าใช้จ่าย รวมทุกวัตถุประสงค์อาจจะไม่เท่ากับงบประมาณรวมได้