สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ประชุมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ระบบอาหาร จังหวัดนราธิวาส ประเด็นข้าว

29 ตุลาคม 2563
SyuwariSyuwari
รายงานจากพื้นที่
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ระบบอาหาร จังหวัดนราธิวาส ประเด็นข้าว

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ประชุมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ระบบอาหาร จังหวัดนราธิวาส ประเด็นข้าว

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
3,000.00 0.00 25,886.00 3,812.00 1,304.00 0.00 34,002.00 lock_open

จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนงานและโครงการแผนงานตำบลบูรณาการระบบอาหารจังหวัดนราธิวาส

17 มีนาคม 2564
SyuwariSyuwari
รายงานจากพื้นที่
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

ไฟล์ประกอบกิจกรรม

กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 • เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานระบบอาหาร และงานกองทุนสุขภาพระดับท้องถิ่น
 • ครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)
 • เจ้าหน้าที่ สปสช.
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เกิดแผนงานระบบอาหาร และโครงการระบบอาหารระดับตำบล ใน 10 ตำบลเป้าหมาย

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
14,000.00 4,500.00 81,443.00 0.00 0.00 0.00 99,943.00 lock_open

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินแผนงานตำบลบูรณาการระบบอาหารจังหวัดนราธิวาส

10 กุมภาพันธ์ 2564
SyuwariSyuwari
รายงานจากพื้นที่
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 • เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานระบบอาหาร และงานกองทุนสุขภาพระดับท้องถิ่น
 • ครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)
 • เจ้าหน้าที่ สปสช.
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • คณะทำงานชี้แจงการดำเนินงานบูรณาการระบบอาหารระดับตำบล
 • พื้นที่ดำเนินการทั้ง 10 ตำบล รายงานสถานการณ์การดำเนินงานระบบอาหารในพื้นที่
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
9,000.00 3,000.00 38,562.00 2,247.00 0.00 0.00 52,809.00 lock_open