สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้สอดคล้องกับสังคมพหุวัฒนธรรมโรงพยาบาลสตูล จังหวัดสตูล

แบบรายงานการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์

รายงานฉบับสมบูรณ์

สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.)


“ พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้สอดคล้องกับสังคมพหุวัฒนธรรมโรงพยาบาลสตูล จังหวัดสตูล ”

55/1ถ.หัตถกรรมศึกษา ต.พิมาน อ.เมือง จังหวัดสตูล

หัวหน้าโครงการ
พญ.สุภาวรรณตันติหาชัย ,นายประดิษฐ์แดงนุ้ย

ชื่อโครงการ พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้สอดคล้องกับสังคมพหุวัฒนธรรมโรงพยาบาลสตูล จังหวัดสตูล

ที่อยู่ 55/1ถ.หัตถกรรมศึกษา ต.พิมาน อ.เมือง จังหวัดสตูล จังหวัด สตูล

รหัสโครงการ - เลขที่ข้อตกลง -

ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561


กิตติกรรมประกาศ

"พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้สอดคล้องกับสังคมพหุวัฒนธรรมโรงพยาบาลสตูล จังหวัดสตูล จังหวัดสตูล" สำเร็จได้ด้วยดี ด้วยความร่วมมือจาก สมาชิกในชุมชน 55/1ถ.หัตถกรรมศึกษา ต.พิมาน อ.เมือง จังหวัดสตูล

คณะทำงานโครงการฯ ขอขอบคุณ สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการฯ รวมทั้ง ภาคีเครือข่ายที่สำคัญระดับพื้นที่ ที่ให้การสนับสนุน ช่วยเหลือ ชี้แนะ สุดท้ายขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องที่มิได้ระบุชื่อไว้ในที่นี้ ซึ่งมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้มีความยั่งยืนในพื้นที่ต่อไป

คณะทำงานโครงการ
พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้สอดคล้องกับสังคมพหุวัฒนธรรมโรงพยาบาลสตูล จังหวัดสตูลบทคัดย่อ

โครงการ " พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้สอดคล้องกับสังคมพหุวัฒนธรรมโรงพยาบาลสตูล จังหวัดสตูล " ดำเนินการในพื้นที่ 55/1ถ.หัตถกรรมศึกษา ต.พิมาน อ.เมือง จังหวัดสตูล รหัสโครงการ - ระยะเวลาการดำเนินงาน 1 มกราคม 2561 - 31 ธันวาคม 2561 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจำนวน 200,000.00 บาท จาก สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) เพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมโครงการ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นสมาชิกในชุมชนจำนวน 721 คน หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาโครงการ ผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานปรากฏดังนี้

โครงการนี้ยังไม่มีการเขียนหรือแก้ไขบทคัดย่อ

หมายเหตุ : รายละเอียดของบทสรุปคัดย่อการดำเนินงาน ให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้เขียนสรุปภาพรวมของโครงการใน "ผลลัพธ์โครงการ"


สารบัญ

กิตติกรรมประกาศ»
บทคัดย่อ»
   ความเป็นมา/หลักการเหตุผล»
   วัตถุประสงค์โครงการ»
   กิจกรรม/การดำเนินงาน»
   กลุ่มเป้าหมาย»
   ผลลัพธ์ที่ได้»
   การประเมินผล»
   ปัญหาและอุปสรรค»
   ข้อเสนอแนะ»
   เอกสารประกอบอื่นๆ»

ความเป็นมา/หลักการเหตุผล

จังหวัดสตูล เป็นจังหวัดสุดเขตแดนใต้ทางชายฝั่งทะเลอันดามัน ประชากรนับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 70.86 ศาสนาพุทธ ร้อยละ 29.09 นับถือศาสนาอื่น ๆ ร้อยละ 0.05 มีผู้มารับบริการผู้ป่วยในที่โรงพยาบาลสตูลเป็นมุสลิมร้อยละ ร้อยละ 63.7 ที่เหลือเป็นศาสนาอื่น ๆ เนื่องจากผู้รับบริการที่มีความแตกต่างกันทางด้านความเชื่อ วัฒนธรรม วิถีชีวิต การจัดบริการบางอย่างที่อาจจะไม่สอดคล้องกับสังคมพหุวัฒนธรรม อาจเป็นประเด็นละเอียดอ่อนในการไม่เข้าใจกันระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้และนำไปสู่ปัญหาอื่นๆ ตามมาได้ โรงพยาบาลสตูลมีการจัดตั้งชมรมมุสลิมและชมรมพุทธศาสนา โดยดำเนินงานกิจกรรมด้านศาสนา บำเพ็ญประโยชน์สาธารณะ/ช่วยเหลือสังคม และช่วยแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในโรงพยาบาลในประเด็นความไม่เข้าใจกันมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2537 โดยความสมัครใจและเป็นจิตอาสาโดยไม่หวังผลตอบแทน ซึ่งสามารถทำกิจกรรมและช่วยแก้ไขปัญหาเป็นที่ยอมรับตลอดมาและยังมีการทำกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่องและได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารเป็นอย่างดี นอกจากนี้โรงพยาบาลได้กำหนดค่านิยมองค์กรในการมุ่งเน้นผู้ป่วย/ผู้รับผลงาน และได้นำแนวคิด SHA มาเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ ซึ่งให้ความสำคัญมิติด้านจิตใจ/จิตวิญญาณ รวมทั้งเป็นการเคารพตามคำประกาศสิทธิผู้ป่วย และมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรมของกระทรวงสาธารณสุข จึงได้มีการจัดทำโครงการนี้ขึ้น

สถานการณ์

วัตถุประสงค์โครงการ

 1. 1.เพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพโรงพยาบาลสตูลให้สอดคล้องกับสังคมพหุวัฒนธรรม
 2. 2.เพื่อให้บุคลากรโรงพยาบาลสตูลมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถจัดระบบบริการให้สอดคล้องกับสังคมพหุวัฒนธรรม
 3. 3.เพื่อผู้รับบริการ ญาติ ที่มารับบริการที่โรงพยาบาลสตูลได้รับบริการที่สอดคล้องกับวัฒนธรรม และความเชื่อทางศาสนา

กิจกรรม/การดำเนินงาน

  กลุ่มเป้าหมาย

  กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้

  ผลที่คาดว่าจะได้รับ

   


  ส่วนที่ 1 ผลการดำเนินงาน

  วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
  ผลลัพธ์และตัวชี้วัดผลลัพธ์**
  กิจกรรมของโครงการ
  ผลผลิต*
  ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

  1. พัฒนาระบบบริการแก่ พระภิกษุสามเณร

  วันที่ 3 มกราคม 2561 เวลา 08:30 น.

  กิจกรรมที่ทำ

  1. ขออนุมัติผู้บริหาร
  2. ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการ
  3. ติดตามผล

  ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

  ผลผลิต

  • จัดที่ นั่ง 3 จุด
  • ห้องพิเศษรอ Admit 3 ห้อง
  • บริการช่องทางด่วน
  • จัดแนวทางปฏิบัติเป้นลายลักษณ์อักษร

  ผลลัพธ์

  • ดำเนินการแล้ว 3 กิจกรรม

   

  0 0

  2. เตรียมพร้อมสมาธิสมาธิประจำวันแก่บุคลากร ผู้ป่วย ญาติ ผู้รับบริการ (สวดมนต์/ดุอาร์)

  วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 น.

  กิจกรรมที่ทำ

  1. ประกาศนโยบาย
  2. จัดทำสื่อ
  3. เจ้าหน้าที่ลงกล่าวนำ

  ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

  ผลผลิต -วันละ 1 ครั้ง ผลลัพธ์ - ตามความสมัครใจ

   

  0 0

  3. แต่งตั้งที่ปรึกษา/คณะกรรมการ/คณะทำงาน

  วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09:00 น.

  กิจกรรมที่ทำ

  ได้ทำคำสั่งแต่งตั้งตามคำสั่งโรงพยาบาลที่ 062/2561 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561

  ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

  ผลผลิต - มีคำสั่งที่เป็นลายลัการ์อักษรจำนวน 1 ฉบับ

  ผลลัพธ์ - ไม่มี

   

  21 0

  4. ประชุมที่ปรึกษา/คณะกรรมการ/คณะทำงานเพื่อชี้แจงโครงการและจัดทำแผนปฏิบัติการ

  วันที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 09:00 น.

  กิจกรรมที่ทำ

  1. เตรียมข้อมูล
  2. จัดทำหนังสือเชิญ
  3. เตรียมเอกสาร/slide ที่เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงโครงการ
  4. ร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติการ

  ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

  ผลผลิต

  • กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม 66.66 %

  ผลลัพธ์

  • มีแผนปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษร
  • การนำแผนไปเผยแพร่แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลให้รับทราบ

   

  21 14

  5. อบรมแกนนำชุมชน ในเรื่องการดูแลมารดาและทารกหลังคลอดตามวิถีธรรมชาติ

  วันที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 08.30 น.

  กิจกรรมที่ทำ

  • เตรียมทีมงาน
  • ทำหนังสือเชิญ
  • บรรยาย
  • บทบาทสมมุติ (ฝึกปฏิบัติ ,ทดสอบ)

  ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

  ผลผลิต -กลุ่มเป้าหมายร่วมกิจกรรม 100 % ผลลัพท์ -ผู้เข้าอบรมผ่านการทดสอบ 100 %
  -ให้ผู้เข้าอบรมนำความรู้ไปถ่ายทอดสู่ชุมชนของตนเอง

   

  40 40

  6. ปรับปรุงระบบการดูแลผู้ป่วยหนัก/ผู้ป่วยระยะสุดท้าย/ผู้เสียชีวิต

  วันที่ 16 เมษายน 2561 เวลา 09:00 น.

  กิจกรรมที่ทำ

  • ทำความเข้าใจกับบุคลากร
   • ผู้ป่วย/ญาติ ที่ต้องการแจ้งความจำนงค์
   • ประสานชมรมพุทธ/มุสลิม/จิตอาสา
   • ดำเนินการ

  ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

  ผลผลิต   - กิจกรรมดำเนินการไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรม ผลลัพธ์   -ผู้ป่วยหนัก/ ผู้ป่วยระยะสุดท้าย/ผู้ป่วยเสียชีวิต ได้รับบริการที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมความเชื่อทางศาสนา

   

  0 0

  7. รณรงค์ส่งเสริมสุขภาพเด็กผู้ชายมุสลิมระหว่างปิดภาคเรียนตามวิถีมุสลิม (เข้าสุนัติ)

  วันที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 07.00 น.

  กิจกรรมที่ทำ

  1.เตรียมความพร้อมทีม/วัสดุ/อุปกรณ์ 2.ประชาสัมพันธ์ 3.รวบรวมรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม 4.ดำเนินการเข้าสุนัติ 5.สรุปผล

  ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

  ผลผลิต - 40 คน ผลลัพธ์ - ได้รับการเข้าสุนัติที่ถูกต้อง - ควรให้องค์กรท้องถิ่นมีส่วนร่วมกิจกรรม ร่วมสนับสนุนงบประมาณ

   

  40 52

  8. การอบรม การดูแลผู้ป่วยในช่วงรอมาฎอน

  วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 น.

  กิจกรรมที่ทำ

  1.ประสานติดต่อวิทยากร 2.รวบรวมรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม 3.จัดการอบรม 4.จัดเลี้ยงอาหารละศิลอดเจ้าหน้าที่ครอบครัวญาติผู้ป่วย 5.เตรียมขนมและจัดทีมเยี่ยมผู้ป่วยในวันรายอ

  ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

  ผลผลิต - ดำเนินกิจกรรมไม่น้อยกว่า 3 กิจกรรม ผลลัพธ์ - ไม่มี

   

  70 70

  9. ประชุมที่ปรึกษา/คณะกรรมการ/คณะทำงานเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ และประเมินผลโครงการ

  วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 น.

  กิจกรรมที่ทำ

  • จัดทำวาระการประชุม
  • เชิญประชุม
  • ทำการประชุมตามวาระ
  • ลงเยี่ยมพื้นที่จริง

  ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

  ผลผลิต - ประชุมติดตามความก้าวหน้า 2 ครั้ง - ประเมินโครงการ 1 ครั้ง
  - เยี่ยมสถานที่จริง 2 ครั้ง ผลลัพทธ์ - ที่ปรึกษา / คณะกรรมการ /คณะทำงาน เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

   

  21 14

  10. อบรมบุคลากร เรื่องการให้บริการสุขภาพให้สอดคล้องกับสังคมพหุวัฒนธรรม

  วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08:30 น.

  กิจกรรมที่ทำ

  1.ประสานติดต่อวิทยากร 2.รวบรวมรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมและเตรียมสถานที่ 3.จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ และเตรียมเอกสารและสื่อประกอบการบรรยาย
  4.เตรียมเอกสารการบรรยายของวิทยากร 3.จัดการอบรมเจ้าหน้าที่ 4.สรุปโครงการค่าใช้จ่ายและหลักฐานการเบิกจ่ายต่างๆ

  ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

  ผลผลิต
      - กลุ่มเป้าหมายเข้าอบรม 103.5 % ( เกินเป้าหมายที่กำหนด) ผลลัพธ์     - ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น และนำใช้ในการปฏิบัติงานที่หน่วยงานตนเองได้อย่างถูกต้องยิ่งขึ้น

   

  200 207

  11. อบรมบุคลากร เรื่องการให้บริการสุขภาพให้สอดคล้องกับสังคมพหุวัฒนธรรม

  วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08:30 น.

  กิจกรรมที่ทำ

  1.ประสารติดต่อวิทยากร
  2.รวบรวมรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมและเตรียมสถานที่
  3.จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และเตรียมเอกสารและสื่อประกอบการบรรยาย 4.เตรียมเอกสารการบรรยายของวิทยากร 5.จัดการอบรมเจ้าหน้าที่ 6.สรุปโครงการค่าใช้จ่ายและหลักฐานการเบิกจ่ายต่าง ๆ

  ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

  ผลผลิต     - กลุ่มเป้าหมายเข้าอบรม 104 (เกินเป้าหมายที่กำหนด)
  ผลลัพธ์     - ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น และนำใช้ในการปฏิบัติงานที่หน่วยงานตนเองได้อย่างถูกต้องยิ่งขึ้น

   

  200 208

  12. ประชุมที่ปรึกษา/คณะกรรมการ/คณะทำงานเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ และประเมินผลโครงการ ครั้งที่ 2

  วันที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 10:00 น.

  กิจกรรมที่ทำ

    - จัดทำระเบียบวาระการประชุม - จัดทำหนังสือเชิญประชุม - ลงเยี่ยมพื้นที่จริง - ให้ข้อเสนอแนะ

  ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

  ผลผลิต - ผู้เข้าประชุม ร้อยละ 85.71
  ผลลัพทธ์ - ผลการดำเนินการตามแผนเพิ่มขึ้นเป็น 9 กิจกรรม เพลือเพียง2กิจกรรม - ข้อเสนอแนะได้รับการแก้ไข 3 กิจกรรม

   

  21 18

  13. ประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้สอดคล้องกับสังคมพหุวัฒนธรรม โรงพยาบาลสตูล ปี 2561

  วันที่ 11 ธันวาคม 2561 เวลา 08:30 น.

  กิจกรรมที่ทำ

  1. จัดทำแบบสอบถาม/แบบประเมิน
  2. เก็บข้อมูล 3.วิเคราะห์ข้อมูล
  3. สรุปผลการวิเคราะห์ 5.รายงานผู้เกี่ยวข้อง

  ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

  ผลผลิต 1.กิจกรรมดำเนินการตามแผนแล้วเสร็จ 100 % 2.ตัวชี้วัดตามกิจกรรมบรรลุเป้าหมาย 90.9 % 3.การบรรลุวัตถุประสงค์ผ่าน 100 %
  ผลลัพธ์ 1.คะแนนการรับรู้ของบุคลากรต่อการพัฒนาระบบบริการฯ = 4.16 (คะแนนเต็ม 5) 2.คะแนนความพึงพอผู้รับบริการต่อการพัฒนาระบบบริการฯ = 3.84 (คะแนนเต็ม 5) 3.ข้อร้องเรียนประเด็นพหุวัฒนธรรม = 0

   

  400 430

  14. ประชุมที่ปรึกษา/คณะกรรมการ/คณะทำงานเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ และประเมินผลโครงการ ครั้งที่ 3

  วันที่ 25 ธันวาคม 2561 เวลา 10:00 น.

  กิจกรรมที่ทำ

    - จัดทำระเบียบวาระการประชุม - จัดทำหนังสือเชิญประชุม - ประชุมตามวาระ - ให้ข้อเสนอแนะ - จัดทำแบบประเมิน

   

  ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

  ผลผลิต   - ผู้เข้าร่วมประชุม ร้อยละ85.71 ผลลัพธ์ - ดำเนินการครบทุกกิจกรรม - ได้แบบประเมินผลโครงการ / ตัวชี้วัด

   

  21 18

  * ผลผลิต หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นเชิงปริมาณจากการทำกิจกรรม เช่น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนผู้ผ่านการอบรม จำนวนครัวเรือนที่ปลูกผักสวนครัว เป็นต้น
  ** ผลลัพธ์ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่การแก้ปัญหา เช่น หลังอบรมมีผู้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจำนวนกี่คน มีข้อบังคับหรือมาตรการของชุมชนที่นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือสภาพแวดล้อม เป็นต้น ทั้งนี้ต้องมีข้อมูลอ้างอิงประกอบการรายงาน เช่น ข้อมูลรายชื่อแกนนำ , แบบสรุปการประเมินความรู้ , รูปภาพกิจกรรมพร้อมคำอธิบายใต้ภาพ เป็นต้น


  ส่วนที่ 2 ประเมินความพึงพอใจต่อความสำเร็จและปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการในภาพรวม

  ผลการดำเนินโครงการ

  สรุปผลการดำเนินโครงการ

  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม:
  บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
  บรรลุตามวัตถุประสงค์บางส่วนของโครงการ
  ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

   

  ผลผลิตโครงการ

  วัตถุประสงค์สถานการณ์เป้าหมายผลผลิตอธิบาย
  1 1.เพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพโรงพยาบาลสตูลให้สอดคล้องกับสังคมพหุวัฒนธรรม
  ตัวชี้วัด : 1.กิจกรรมพัฒนาระบบบริการได้ตามแผนปฏิบัติการไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

   

  2 2.เพื่อให้บุคลากรโรงพยาบาลสตูลมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถจัดระบบบริการให้สอดคล้องกับสังคมพหุวัฒนธรรม
  ตัวชี้วัด : 1.กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

   

  3 3.เพื่อผู้รับบริการ ญาติ ที่มารับบริการที่โรงพยาบาลสตูลได้รับบริการที่สอดคล้องกับวัฒนธรรม และความเชื่อทางศาสนา
  ตัวชี้วัด : 1.ความพึงพอใจผู้รับบริการไม่น้อยกว่า 80 %

   

  ผู้เข้าร่วมโครงการ

  กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
  จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
  กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

  บทคัดย่อ*

  โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) 1.เพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพโรงพยาบาลสตูลให้สอดคล้องกับสังคมพหุวัฒนธรรม (2) 2.เพื่อให้บุคลากรโรงพยาบาลสตูลมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถจัดระบบบริการให้สอดคล้องกับสังคมพหุวัฒนธรรม (3) 3.เพื่อผู้รับบริการ ญาติ ที่มารับบริการที่โรงพยาบาลสตูลได้รับบริการที่สอดคล้องกับวัฒนธรรม และความเชื่อทางศาสนา

  ผลการดำเนินงานที่สำคัญ ได้แก่

  ข้อเสนอแนะ ได้แก่ (1) ...

  หมายเหตุ *

  • บทคัดย่อ จะนำไปใส่ในส่วนบทคัดย่อของรายงานฉบับสมบูรณ์
  • หากต้องการใช้ค่าเริ่มต้นของบทคัดย่อ ให้ลบข้อความในช่องบทคัดย่อ ทั้งหมด แล้วกดปุ่ม Refresh

  ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

  ปัญหาและอุปสรรคสาเหตุข้อเสนอแนะ

   

   

   


  พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้สอดคล้องกับสังคมพหุวัฒนธรรมโรงพยาบาลสตูล จังหวัดสตูล จังหวัด สตูล

  รหัสโครงการ -

  ได้ดำเนินกิจกรรมตามที่เสนอไว้เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว

  ................................
  ( พญ.สุภาวรรณตันติหาชัย ,นายประดิษฐ์แดงนุ้ย )
  ผู้รับผิดชอบโครงการ
  ......./............/.......

  vertical_align_topไปบนสุด