สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

เกษตรอินทรีย์/เกษตรปลอดภัยเพื่อสุขภาพ นราธิวาส

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
29 ต.ค. 63 ประชุมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ระบบอาหารจังหวัดนราธิวาส ประเด็นข้าว 0 50,000.00 34,002.00
3 ก.พ. 64 ประชุมปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินงานแผนงานยุทธศาสตร์อาหารจังหวัดนราธิวาสร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส 25 35,000.00 29,150.00
24 - 25 มี.ค. 64 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการและโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ระบบอาหารจังหวัดนราธิวาส 50 100,000.00 72,364.00
รวม 75 185,000.00 3 135,516.00