สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

เกษตรอินทรีย์/เกษตรปลอดภัยเพื่อสุขภาพ นราธิวาส

ประชุมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ระบบอาหารจังหวัดนราธิวาส ประเด็นข้าว

29 ตุลาคม 2563
SyuwariSyuwari
รายงานจากพื้นที่
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 • ปรึกษาหารือคณะทำงาน ทีมวิชาการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนงานและโครงการยุทธศาสตร์อาหารจังหวัดนราธิวาส
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • แผนการดำเนินกิจกรรมยุทธศาสตร์ระบบอาหารจังหวัดนราธิวาส
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
3,000.00 1,000.00 24,886.00 3,812.00 1,304.00 0.00 34,002.00 lock_open

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการและโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ระบบอาหารจังหวัดนราธิวาส

24 มีนาคม 2564
SyuwariSyuwari
รายงานจากพื้นที่
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

ไฟล์ประกอบกิจกรรม

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

08.30 น. ลงทะเบียน 09.00 - 10.00 น. การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ระบบอาหารเข้าสู่ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนราธิวาส โดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
สำนักงานจังหวัดนราธิวาส 10.00 - 10.30 น. วัตถุประสงค์การทำแผนงานและโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ระบบอาหารจังหวัดนราธิวาส
โดย ดร.เพ็ญ  สุขมาก
สถาบันนโยบายสาธารณะ ม.อ. 10.30 - 15.00 น. แบ่งกลุ่มปฏิบัติการทำแผนปฏิบัติการและโครงการในประเด็น 1. ความมั่นคงทางอาหาร 2. อาหารปลอดภัย 3. โภชนาการสมวัย 15.00 น. นำเสนอแผนและโครงการตามกลุ่ม ให้ข้อเสนอแนะโดย ดร.เพ็ญ  สุขมาก สถาบันนโยบายสาธารณะ ม.อ. กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
สำนักงานจังหวัดนราธิวาส

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • แผนงานและโครงการประเด็นความมั่นคงทางอาหาร
 • แผนงานและโครงการประเด็นอาหารปลอดภัย -แผนงานและโครงการประเด็นโภชนาการสมวัย
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
8,500.00 4,500.00 59,364.00 0.00 0.00 0.00 72,364.00 lock_open

ประชุมปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินงานแผนงานยุทธศาสตร์อาหารจังหวัดนราธิวาสร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส

3 กุมภาพันธ์ 2564
SyuwariSyuwari
รายงานจากพื้นที่
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 • นำเสนอยุทธศาสตร์อาหารจังหวัดนราธิวาส
 • ปรึกษาหารือ เพื่อวางแผนการดำเนินงาน ร่วมกับท่านรองผู้ว่า และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • แผนการดำเนินงานยุทธศาสตร์อาหารจังหวัดนราธิวาส
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
2,000.00 1,500.00 23,430.00 2,220.00 0.00 0.00 29,150.00 lock_open