สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

งานบริหาร โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในพื้นที่ พหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
4 ธ.ค. 60 ประชุมการจัดบริการสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ 50 0.00 0.00
1 ม.ค. 61 - 28 ก.พ. 62 บริหารจัดการอื่นๆ 0 1,200.00 1,200.00
15 ม.ค. 61 จัดประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ 25 0.00 0.00
1 เม.ย. 61 จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ ครั้งที่ 1 34 87,890.00 87,890.00
12 ก.ค. 61 ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน โรงพยาบาลสตูล 13 0.00 0.00
1 ส.ค. 61 จัดทำเอกสารการเงินฉบับสมบูรณ์ 0 17,500.00 17,500.00
8 ต.ค. 61 ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน โรงพยาบาลเทพา จังหวัดสงขลา 20 2,200.00 2,200.00
22 - 23 พ.ย. 61 ประชุมวิพากษ์สรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ในพื้นที่พหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 1 7 12,000.00 12,000.00
24 ธ.ค. 61 ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน โรงพยาบาลรือเสาะ 8 10,155.00 10,155.00
11 ม.ค. 62 ประชุมให้ข้อเสนอแนะและวิพากษ์แนวทางการจัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ ครั้งที่ 2 9 5,673.00 5,673.00
14 - 15 ม.ค. 62 จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ ครั้งที่ 2 50 116,450.00 116,450.00
30 เม.ย. 62 ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเตรียมจัดงานสร้างสุข ประจำปี 2562 8 6,020.00 6,020.00
1 พ.ค. 62 จัดทำเอกสารสรุปผลการดำเนินงาน 2 10,000.00 10,000.00
1 พ.ค. 62 จัดประชุม เตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเตรียมการจัดงานสร้างสุขภาคใต้ ประจำปี 2562 43 14,170.00 14,170.00
รวม 269 283,258.00 14 283,258.00