สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

other_houses

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

info
รายละเอียดองค์กร
ชื่อองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ที่อยู่
โทรศัพท์ 0-7426-0200-4
โทรสาร 0-7432-4221
อีเมล์
directions_run
โครงการ/กิจกรรม
ชื่อโครงการปีงบประมาณกิจกรรมpaid
โครงการเรื่อง การจัดการดินและปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต
โครงการอาสาประชารัฐ
2561 60,050.00 0/0
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มขึดความสามารถของชุมขน (Community Capactiy) เพื่อรองรับการเกิดภัยพิบัติในพื้นที่ชายฝั่งจังหวัดสตูล
โครงการอาสาประชารัฐ
2561 0.00 0/0
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างสรรค์งานศิลป์สู่การอนุรักษ์ทรัพยากรในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
โครงการอาสาประชารัฐ
2561 0.00 0/0
โครงการการจัดการความรู้และข้อมูลด้านศักยภาพของฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลชายฝั่ง จังหวัดสตูล ต่อการประยุกต์ใช้ระบบโซล่าเซลล์เพื่อนำไปสู่การใช้พลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน
โครงการอาสาประชารัฐ
2561 0.00 0/0
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาผลิตภัณฑ์เครืองแกงเกาะแต้ว ณ อาคารผลิตภัณฑ์เครื่องแกงเกาะแต้ว ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
โครงการอาสาประชารัฐ
2561 0.00 0/0
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาความเป็นเลิศทางด้านดนตรีของโรงเรียนเทศบาล1(บ้านเขาแก้ว)
โครงการอาสาประชารัฐ
2561 0.00 0/0
โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP
โครงการอาสาประชารัฐ
2562 0.00 0/0
โครงการจัดงานการส่งเสริมความรักสามัคคี ความมีระเบียบวินัยเข้าใจสิทธิหน้าที่ ของตนเองและผู้อื่น
โครงการอาสาประชารัฐ
2562 0.00 0/0
อบรมวิถีเศรษฐกิจพอเพียงและสร้างอาชีพเสริมเพื่อยกระดับรายได้กลุ่มผู้มีรายได้น้อย ตำบลรำแดง อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
โครงการอาสาประชารัฐ
2562 0.00 0/0
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการตลาดนัดชุมชนเชิงวัฒนธรรม เพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล
โครงการอาสาประชารัฐ
2562 0.00 0/0
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมการสร้างแนวปฏิบัติที่ดี ในการจัดการท่องเที่ยว โดยชุมชนตำบลเกาะยอ
โครงการอาสาประชารัฐ
2562 0.00 0/0
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มทักษะอาชีพการทำเกษตรผสมผสาน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการอาสาประชารัฐ
2562 0.00 0/0
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องสืบสานวัฒนธรรมข้าวตามแนวพระบรมราโชบาย ถวายในหลวงรัชกาลที่ 10
โครงการอาสาประชารัฐ
2562 0.00 0/0
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ส่งเสริมการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์และทำขนม
โครงการอาสาประชารัฐ
2562 0.00 0/0
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงปลาในบ่อซีเมนต์ เพื่อยกระดับฐานเศรษฐกิจของครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ความยากจนของความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ในเขตพื้นที่ ตำบลควนโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดสตูล
โครงการอาสาประชารัฐ
2562 0.00 0/0
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดเก็บ คัดแยกและสร้างมูลค่าของขยะ ในชุมชน/ทะเลให้เป็นเงิน
โครงการอาสาประชารัฐ
2562 0.00 0/0
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทำน้ำยาล้างจานสมุนไพร เพื่อแก้ไขความยากจน ตามแนวพระบรมราโชบาย ถวายในหลวงรัชกาลที่ 10
โครงการอาสาประชารัฐ
2562 0.00 0/0
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทำสบู่สมุนไพรเพื่อแก้ไขความยากจน ตามแนวพระบรมราโชบายถวายในหลวงรัชกาลที่ 10
โครงการอาสาประชารัฐ
2562 0.00 0/0
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มทักษะอาชีพเชิงลึกและส่งเสริมการทำเกษตร แบบผสมผสานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการอาสาประชารัฐ
2562 0.00 0/0
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้และการควบคุมรายจ่ายสำหรับครัวเรือน
โครงการอาสาประชารัฐ
2562 0.00 0/0