สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

other_houses

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

info
รายละเอียดองค์กร
ชื่อองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ที่อยู่
โทรศัพท์ 0-4564-3600
โทรสาร 0-4564-3606-7
อีเมล์
directions_run
โครงการ/กิจกรรม
ชื่อโครงการปีงบประมาณกิจกรรมpaid
การจัดทำบัญชีครัวเรือนต้นทุน ความรู้ ปรัชญา สู่การปฏิบัติ
โครงการอาสาประชารัฐ
2563 0.00 0/0
การจัดทำบัญชีครัวเรือนและบัญชีต้นทุน “ความรู้ ปรัชญา สู่การปฏิบัติ”
โครงการอาสาประชารัฐ
2563 0.00 0/0
การจัดทำบัญชีครัวเรือนและบัญชีต้นทุน “ความรู้ ปรัชญา สู่การปฏิบัติ”
โครงการชุมชนนวัตกรรม
2563 0.00 0/0
“การยกระดับความรู้การคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว เพื่อการผลิตข้าวที่มีคุณภาพ”
โครงการอาสาประชารัฐ
2563 0.00 0/0
“การยกระดับความรู้การคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว เพื่อการผลิตข้าวที่มีคุณภาพ”
โครงการอาสาประชารัฐ
2563 0.00 0/0
“อุ้มมือน้อย ใส่ใจสิ่งแวดล้อมในชุมชน”
โครงการอาสาประชารัฐ
2563 0.00 0/0
การประยุกต์ใช้อากาศยานไร้คนขับ (Drone) ในการเกษตรกรรม เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
โครงการอาสาประชารัฐ
2563 0.00 0/0
การส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากปลาด้วยโรงอบแห้งผลิตภัณฑ์แบบหลังคาโค้งพลังงานแสงอาทิตย์ ชุมชนบ้านท่าเรือภูสิงห์ หมู่ 9 ตำบลภูสิงห์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ สู่การตลาดออนไลน์
โครงการอาสาประชารัฐ
2563 0.00 0/0
การอนุรักษ์และการสร้างมูลค่าจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชนบ้านโคก หมู่ 6 ตำบลเนินยาง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ สู่ตลาดออนไลน์
โครงการอาสาประชารัฐ
2563 0.00 0/0
โครงงานอาสาประชารัฐ: กิจกรรมเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและรายได้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น
โครงการอาสาประชารัฐ
2563 0.00 0/0
การส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากปลา ชุมชนบ้านนาเชือกเหนือ หมู่ 2 ตำบลนาเชือก อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ สู่การตลาดออนไลน์
โครงการอาสาประชารัฐ
2563 0.00 0/0
การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกบ ปลา และเห็ด ของชุมชนบ้านสะพานหิน ตำบลนาบอน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์สู่ตลาดออนไลน์
โครงการอาสาประชารัฐ
2563 0.00 0/0