สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

diversity_2

ประเด็นความมั่นคงทางสุขภาพ

ชื่อโครงการงบประมาณวันที่อนุมัติสถานภาพโครงการ
1 งานบริหาร/ติดตาม ความมั่นคงสุขภาพ 500,000.00 1 พ.ค. 2565 กำลังดำเนินโครงการ
2 งานประเมินระบบสุขภาพพหุวัฒนธรรมในพื้นที่การท่องเที่ยว 0.00 1 พ.ค. 2565 กำลังดำเนินโครงการ
3 งานสื่อสารสาธารณะ ความมั่นคงสุขภาพ 0.00 1 พ.ค. 2565 กำลังดำเนินโครงการ
4 ระบบสุขภาพพหุวัฒนธรรมในพื้นที่การท่องเที่ยว 1,000,000.00 1 พ.ค. 2565 กำลังดำเนินโครงการ
5 มาตรฐานหน่วยบริการปฐมภูมิ 0.00 1 พ.ค. 2565 กำลังดำเนินโครงการ
6 งานประเมินมาตรฐานหน่วยบริการปฐมภูมิ 0.00 1 พ.ค. 2565 กำลังดำเนินโครงการ