สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ชื่อโครงการงบประมาณวันที่อนุมัติสถานภาพโครงการ
1 เครือข่ายสื่อสร้างสุขภาคใต้ (จริยธรรมสื่อ) 1,300,000.00 1 ก.ค. 2563 กำลังดำเนินโครงการ
2 งานกลาง งานสื่อสาธารณะ 0.00 1 ก.ค. 2563 กำลังดำเนินโครงการ