สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ปีงบประมาณชื่อติดตามโครงการองค์กรรับผิดชอบงบประมาณ (บาท)
1 2563 ภาคใต้สร้างสุข วิถี New Normal สถาบันนโนบายสาธารณะ 5,000,000.00
รวม 5,000,000.00