สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

stars
1. สถานการณ์/ปัญหา
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
2. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
3. แนวทาง/วิธีการสำคัญ
paid
4. งบประมาณที่ตั้งไว้ตามแผนงาน
บาท
stars
5. โครงการที่ควรดำเนินการ
ชื่อโครงการย่อยผู้รับผิดชอบงบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)
stars
6. รายชื่อข้อเสนอโครงการ
ไม่มี
stars
7. รายชื่อติดตามโครงการ
ปีงบประมาณชื่อติดตามโครงการองค์กรรับผิดชอบงบประมาณ (บาท)
1 2559 โครงการพัฒนาเครือข่ายสื่อสาธารณะภาคใต้ 2,500,000.00
2 2560 พัฒนาเครือข่ายสื่อสาธารณะ 2,500,000.00
3 2560 เครือข่ายสื่อสร้างสุข จ.ชุมพร 100,000.00
4 2560 เครือข่ายสื่อสร้างสุข จ.สุราษฎร์ธานี 70,000.00
5 2560 เครือข่ายสื่อสร้างสุข จ.กระบี่ 100,000.00
6 2560 เครือข่ายสื่อสร้างสุข จ.พังงา 100,000.00
7 2560 เครือข่ายสื่อสร้างสุข จ.พัทลุง 100,000.00
8 2560 เครือข่ายสื่อสร้างสุข จ.ตรัง 70,000.00
9 2560 เครือข่ายสื่อสร้างสุข จ.สงขลา 100,000.00
10 2560 เครือข่ายสื่อสร้างสุข จ.นครศรีธรรมราช 100,000.00
รวม 5,740,000.00
stars
8. เอกสารประกอบ
Little Bear
Little Bearแผนงานเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 24 พ.ค. 2567 น.