สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ปีงบประมาณชื่อติดตามโครงการองค์กรรับผิดชอบงบประมาณ (บาท)
1 2559 งานบริหารจัดการกลาง ศวสต. ปี1 3,470,000.00
2 2560 งานบริหารจัดการกลาง ศวสต. ปี 2 736,739.00
รวม 4,206,739.00