สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของเยาวชนในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด