สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

บูรณการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อแก้ปัญหาความยากจนของประเทศในท้องถิ่น