สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

โครงการเพิ่มศักยภาพทางการค้าผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรมจังหวัดสกลนครสู่สากล