สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

วิจัยการประยุกต์ใช้แนวคิดร้านค้าศูนย์บาท เพื่อสร้างเสริม การจัดการขยะที่ยั่งยืนในตำบลแม่กา