สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

รูปแบบการดูแลสุขภาพโดยสหสาขาวิชาชีพ ในตำบลขุนควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา