สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

วิจัยระบบฐานข้อมูลภูมิสังคมและศักยภาพด้านพลังงาน เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา