สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

โครงการโรงเพาะเห็ดเพื่ออาหารกลางวัน ภายใต้โครงการบริการความรู้ นวัตกรรมสู่ชุมชน