สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

“การยกระดับความรู้การคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว เพื่อการผลิตข้าวที่มีคุณภาพ”