สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

โครงการจัดงานการส่งเสริมความรักสามัคคี ความมีระเบียบวินัยเข้าใจสิทธิหน้าที่ ของตนเองและผู้อื่น