สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

การจัดการข้อมูลด้านอาหารและโภชนาการในระดับตำบล (เทศบาลตำบลจันดี อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
23 ก.ย. 59 ประชุมคณะทำงานเพื่อชี้แจงโครงการความมั่นคงทางด้านอาหารตำบลจันดี 12 3,000.00 2,600.00
26 ก.ย. 59 ประชุมคณะทำงานประชุมเตรียมงานสร้างสุขภาคใต้ มอ. 3 2,000.00 2,300.00
29 ก.ย. 59 ประชุมคณะทำงาน แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ 10 2,000.00 2,300.00
5 ต.ค. 59 ร่วมงานสร้างสุขภาคใต้ 2 0.00 1,784.00
7 - 9 ต.ค. 59 เก็บข้อมูลความมั่นคงทางอาหาร 25 5,000.00 950.00
13 - 16 ต.ค. 59 เก็บข้อมูลความมั่นคงทางอาหาร 25 5,000.00 3,887.00
17 ต.ค. 59 ประชุมคณะทำงานการจัดการข้อมูลความมั่นคงทางด้านอาหาร 12 3,000.00 2,400.00
18 - 19 ต.ค. 59 เก็บข้อมูลความมั่นคงทางอาหาร 25 5,000.00 1,310.00
19 - 20 ต.ค. 59 ประชุมคณะทำงาน 25 2,000.00 950.00
20 ต.ค. 59 ทีมงานวิชาการ สจรส.มอ.ลงพื้นที่ อบต.เขาแกว 20 0.00 0.00
22 - 24 ต.ค. 59 ประชุมคณะทำงาน 25 2,000.00 860.00
25 - 26 ต.ค. 59 ประชุมคณะทำงาน 25 0.00 2,140.00
1 - 3 พ.ย. 59 เก็บข้อมูลความมั่นคงทางอาหาร 25 5,000.00 1,070.00
8 - 10 พ.ย. 59 เก็บข้อมูลความมั่นคงทางอาหาร 25 5,000.00 920.00
11 - 13 พ.ย. 59 เก็บข้อมูลความมั่นคงทางอาหาร 25 5,000.00 800.00
26 พ.ย. 59 ประชุมคณะทำงาน 11 3,000.00 3,950.00
3 - 4 มี.ค. 60 ประชุมร่วมกับ สจรส.ม.อ.บันทึกข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 5 0.00 4,620.00
21 เม.ย. 60 ประชุมคณะทำงานชี้แจงความคืบหน้าโครงการ 10 3,000.00 2,660.00
25 เม.ย. 60 เก็บข้อมูล Timeline ผัก 50 5,000.00 2,700.00
1 พ.ค. 60 เวทีคืนข้อมูลจากแบบสอบถาม 30 5,000.00 7,000.00
1 - 2 มิ.ย. 60 ประชุมร่วมกับเครือข่ายจัดทำเอกสารร่างแผนยุทธศาสตร์ระบบอาหาร ที่โรงแรมทวินโลตัส 5 0.00 -
22 มิ.ย. 60 ประชุมคณะทำงานจัดทำเอกสารร่างแผนยุทธศาสตร์ 4 0.00 0.00
23 มิ.ย. 60 นำเสนอและประชุมระดมความคิดเห็นต่อร่างแผนยุทธศาสตร์ตำบลจันดี 20 0.00 0.00
24 มิ.ย. 60 เวทีคืนข้อมูลร่างแผนยุทธศาสตร์ให้กับชุมชนที่พรุอาใจ ม.5 60 10,000.00 17,816.00
25 มิ.ย. 60 เวทีคืนข้อมูลร่างแผนยุทธศาสตร์ให้กับชุมชนที่ กศน.ตำบลจันดี 40 10,000.00 13,250.00
1 ก.ค. 60 จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ 5 0.00 4,000.00
รวม 524 80,000.00 25 80,267.00