สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

การจัดการข้อมูลด้านอาหารและโภชนาการในระดับตำบล (เทศบาลตำบลจันดี อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์

30 มิถุนายน 2560
คำพร เกตุแก้วคำพร เกตุแก้ว
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้รายงานฉบับสมบูรณ์ 

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 3 คน จากที่ตั้งไว้ 5 คน
ประกอบด้วย

คณะกรรมการในโครงการ

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 lock_open

เวทีคืนข้อมูลร่างแผนยุทธศาสตร์ให้กับชุมชนที่ กศน.ตำบลจันดี

25 มิถุนายน 2560
คำพร เกตุแก้วคำพร เกตุแก้ว
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมชี้แจงให้ทราบเรื่องการทำโครงการความมั่นคงด้านอาหารให้แก่ประชาชนในหมู่ 2 ,ม. 3 และ ม.4จำนวน 39 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

สมาชิกสภาเทศบาลอสม. สมาชิกศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรและประชาชนในหมู่ 2 ,ม. 3 และ ม.4 

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 39 คน จากที่ตั้งไว้ 40 คน
ประกอบด้วย

สมาชิกสภาเทศบาลอสม. สมาชิกศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรและประชาชนในหมู่ 2 ,ม. 3 และ ม.4 จำนวน 39 คน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 13,250.00 0.00 0.00 0.00 13,250.00 lock_open

เวทีคืนข้อมูลร่างแผนยุทธศาสตร์ให้กับชุมชนที่พรุอาใจ ม.5

24 มิถุนายน 2560
คำพร เกตุแก้วคำพร เกตุแก้ว
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมชี้แจงผลการดำเนินการความมั่นคงด้านอาหารของเทศบาลตำบลจันดี ขั้นตอนต่อไปคือ เสนอเข้าแผนยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลจันดี

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผู้ใหญ่บ้าน ม.1 และผู้ช่วยฯ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจันดี อสม. สมาชิกกลุ่มบ้านนายาวพัฒนาการเกษตร และประชาชน ม.1  ม. 3  ม. 4  ม .5  รวมทั้งหมด 54  คน

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 54 คน จากที่ตั้งไว้ 60 คน
ประกอบด้วย

ผู้ใหญ่บ้าน ม.1 และผู้ช่วยฯ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจันดี อสม. สมาชิกกลุ่มบ้านนายาวพัฒนาการเกษตร และประชาชน ม.1  ม. 3  ม. 4  ม .5

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
1,700.00 0.00 16,116.00 0.00 0.00 0.00 17,816.00 lock_open

นำเสนอและประชุมระดมความคิดเห็นต่อร่างแผนยุทธศาสตร์ตำบลจันดี

23 มิถุนายน 2560
คำพร เกตุแก้วคำพร เกตุแก้ว
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

เข้าร่วมประชุมและนำเสนอแผนยุทธศาสตร์ความ ด้านอาหารเทศบาลตำบลจันดี และอีก 3 พื้นที่

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

นำเสนอแผนยุทธศาสตร์ความ ด้านอาหารเทศบาลตำบลจันดี และอีก 3 พื้นที่

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 15 คน จากที่ตั้งไว้ 20 คน
ประกอบด้วย

รองนายก รองปลัด หัวหน้าสำนักนโยบายและแผน ครู ศพด. สมาชิกสภา แพทย์ตำบล อสม. ประธานชุมชน และ สมาชิกลุ่มบ้านนายาวพัฒนาการเกษตร รวมทั้งหมด 15 คน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open

ประชุมคณะทำงานจัดทำเอกสารร่างแผนยุทธศาสตร์

22 มิถุนายน 2560
คำพร เกตุแก้วคำพร เกตุแก้ว
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

อาจารย์วรวิศ กฐินหอม  นายคำพร  เกตุแก้ว นางกมลวรรณ  ธรรมวาจา  และนางธัญวลัย  คงมา  ได้ช่วยกันระดมความคิดเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลความมั่นคงด้านอาหารเข้าแผนยุทธศาสตร์

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ช่วยกันระดมความคิดเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลความมั่นคงด้านอาหารเข้าแผนยุทธศาสตร์

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 4 คน จากที่ตั้งไว้ 4 คน
ประกอบด้วย

จำนวนครบตามเป้าหมาย

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open

ร่วมงานสร้างสุขภาคใต้

5 ตุลาคม 2559
นางธญวลัย คงมานางธญวลัย คงมา
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

เพื่อเข้าร่วมงานสร้างสุขภาคใต้และจัดบูธนำเสนอข้อมูลความมั่นคงทางอาหารตำบลจันดี

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้นำเสนอข้อมูลงานความมั่นคงทางอาหารของเทศบาลตำบลจันดี และได้แลกเปลี่ยนร่วมกับเครือข่ายในงานสร้างสุขภาคใต้

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 1 คน จากที่ตั้งไว้ 2 คน
ประกอบด้วย

คณะกรรมการในโครงการ

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 1,784.00 0.00 0.00 0.00 1,784.00 lock_open

ประชุมร่วมกับ สจรส.ม.อ.บันทึกข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม

2 มีนาคม 2560
นางธญวลัย คงมานางธญวลัย คงมา
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

เข้าร่วมประชุมกับ สจรส.ม.อ.ในงานประชุมบันทึกข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเรื่องความมั่นคงทางอาหาร จัดโดย สจรส.ม.อ.วันที่ 2-3 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์อบรมและพัฒนาสุขภาพ (สช.) อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โดยเข้าร่วมอบรมการบันทึกข้อมูลจากแบบสอบถามลงใน Excel และฝึกวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้เรียนรู้การบันทึกข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม ได้เรียนรู้การทำร่างแผนยุทธศาสตร์ระบบอาหารของตำบลจันดี และได้โครงการของตำบลจันดี ทำเรื่องอาหารเป็นยา มีข้อแนะนำจาก สจรส.ม.อ.ว่า ทำ timeline ชนิดของผักที่มีในแต่ละช่วงเดือน เพื่อสื่อให้เห็นว่าพื้นที่นี้มีผักเด่น และมีทุกฤดูกาล เน้นการสร้างธนาคารเมล็ดพันธุ์ และค้นหาประโยชน์ สรรพคุณของผักแต่ละชนิด

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 4 คน จากที่ตั้งไว้ 5 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงานในโครงการ และทีมเยาวชนที่ลงเก็บข้อมูล

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 4,120.00 0.00 0.00 500.00 4,620.00 lock_open

เก็บข้อมูล Timeline ผัก

25 เมษายน 2560
นางธญวลัย คงมานางธญวลัย คงมา
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ลงเก็บข้อมูลแม่ค้าจำหน่ายพืชผักของตลาดชุมชนตำบลจันดี จัดเก็บข้อมูลพืชผักจำหน่ายตลอดปีของตลาดชุมชน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้ข้อมูล timeline ผักพื้นบ้านในตำบลจันดี ดังนี้

1.ปฏิทินพืชผักอาหารแต่ละชนิด

 • ช่วงระหว่างเดือนมกราคม - ธันวาคม : กระเพรา,โหระพา,ใบมะกรูด ตะไคร้, บัวบก  ชะอม, มะเขือ ผักเขลียง
 • ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ : สะเดา (ยอดเทียม)
 • ช่วงเดือนมีนาคม - เมษายน : ใบมะม่วงหิมพานต์
 • ช่วงเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน : ใบชะมวง และผักโขม
 • ช่วงเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม : ยอดมะกอก ใบมะม่วง
 • ช่วงเดือนกรกฎาคม - กันยายน : ลูกเนียง มันปู
 • ช่วงเดือนตุลาคม - ธันวาคม : สะตอ หน่อเหรียง หน่อไม้
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 50 คน จากที่ตั้งไว้ 50 คน
ประกอบด้วย

ครัวเรือนที่ปลูกผักสวนครัวใน 5 หมู่บ้าน จำนวน 50 ครัวเรือน และแม่ค้าตลาดชุมชนตำบลจันดี

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 2,700.00 0.00 0.00 0.00 2,700.00 lock_open

เวทีคืนข้อมูลจากแบบสอบถาม

1 พฤษภาคม 2560
นางธญวลัย คงมานางธญวลัย คงมา
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

นำเสนอผลการจัดเก็บข้อมูลทั้หมดเพื่อนำเสนอต่อเทศบาลตำบลจันดี เพื่อบรรจุเข้าแผนพัฒนา 3 ปีของเทศบาล

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ปลัดเทศบาล รองปลัด เข้าร่วมรับฟังข้อเสนอ และเกิดแนวทางการหนุนเสริมงานด้านความมั่นคงทางอาหารร่วมกัน โดยจะสนับสนุนการทำโครงการส่งเสริมการปลูกผักและสมุนไพรในตำบลจันดี

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 30 คน จากที่ตั้งไว้ 30 คน
ประกอบด้วย

ประชุมคณะกรรมการโครงการ ปลัดเทศบาล  รองปลัด เจ้าหน้าที่เทศบาล  อสม. รพสต. หัวหน้า ศพด. โดยคณะจาก สจรส.มอ

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
500.00 0.00 6,500.00 0.00 0.00 0.00 7,000.00 lock_open

ประชุมคณะทำงาน

26 พฤศจิกายน 2559
นางธญวลัย คงมานางธญวลัย คงมา
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมคณะทำงาน สรุปผลการลงไปเก็บข้อมูล รายงานผลการเก็บข้อมูลให้คณะกรรมการทราบ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

รายงานสรุปการลงจัดเก็บข้อมูลทั้ง 5 หมู่บ้าน ได้จำนวน 162 ครัวเรือน จากเป้าหมาย 200 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 81 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรสวนยางพารา ปลูกข้าวไร่ และปลูกผักสวนครัว ซึ่งข้อมูลที่ได้จะส่งให้ สจรส.นำไปวิเคราะห์เพื่อจัดทำเป็นแผนที่ความมั่นคงทางอาหาร

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 11 คน จากที่ตั้งไว้ 11 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงาน ประกอบด้วย
1. รองปลัดเธียรเมฆทัลลวัลย์ ที่ปรึกษา 2. นายคำพรเกตุแก้วผู้ประสานงาน
3. นายสมคิดฮั่นวิวัฒน์คณะทำงาน/ประธานชุมชนช่องป่า
4. นายหน่อยทองสัมฤทธิ์ คณะทำงาน
5. นางนาตยาริวรรณคณะทำงาน/อสม.
6. นางดชพรรณตั้งธัญวุฒิคณะทำงาน/ผช.ผญบ. ม.3
7. นางนิศาชลลิ้มพันธ์คณะทำงาน 8. นายสุทินนาคประดิษฐ์คณะทำงาน/ประธานชุมชนคลองสำโรง 9. นสใสาริกาบุตดิพรรณ์ คณะทำงาน 10. นางกมลวรรณธรรมวาจาคณะทำงาน/เลขานุการ
11. นางธัญวลัยคงมาคณะทำงาน/เหรัญญิก

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 3,950.00 0.00 0.00 0.00 3,950.00 lock_open

ประชุมคณะทำงานชี้แจงความคืบหน้าโครงการ

21 เมษายน 2560
นางธญวลัย คงมานางธญวลัย คงมา
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

นายคำพร เกตุแก้ว รายงานการสรุปการทำงานเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560 ที่ศูนย์ สช.นครศรีธรรมราช แจ้งการคีย์ข้อมูลลงเอ็กเซลล์ และสรุปผลการสำรวจของข้อมูลทั้ง 5 หมู่บ้าน 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • คณะกรรมการรับทราบความก้าวหน้าของการทำโครงการ ทราบผลว่าได้เก็บรวบรวมข้อมูลความมั่นคงทางอาหารจากแบบสอบถามทั้ง 5 หมู่บ้าน และได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลเสร็จแล้ว ตอนนี้เหลือการทำข้อมูลแผนยุทธศาสตร์ระบบอาหารของตำบลจันดี ซึ่งจะจัดประชุมในพื้นที่ร่วมกับชาวบ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้แผนยุทธศาสตร์อาหารของตำบลจันดี
 • ข้อมูลผลการสำรวจ พบว่า มีการปลูกผักสวนครัวและสมุนไพรไว้ใช้ใครัวเรือนดังนี้ หมู่ 1= 5 ราย หมู่ 2=57 ราย หมู่ 3=14 ราย หมู่4=17 ราย และหมู่ 5=39 ราย คิดเป็นร้อยละ 60 ชนิดของผักสวนครัวและสมุนไพรที่สำรวจ ได้แก่ กระเพรา มะเขือ มะกรูด มะนาว พริกไทย ชะอม ชาพลู ขิ้น เนียง สะตอ ตะไคร้ กฐิน มะม่วงหิมพานต์ ฯลฯ
 • หลังจากนั้นได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเดิม แบบไทม์ไลน์ เพื่อรู้ว่าพืชผักที่มีอยู่ในชุมชน/ผลิตได้แต่ละเดือนมีอะไรบ้าง/สำรวจทั้งปี
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 8 คน จากที่ตั้งไว้ 10 คน
ประกอบด้วย
 1. นายคำพร เกตุแก้ว ผู้ประสานงานโครงการ
 2. นางธัญวลัย คงมา
 3. นายสุทิน  นาคประดิษฐ์
 4. นายสมคิด ฮั่นวิวัฒน์
 5. นางนาตยา  ริวรรณ
 6. นางนิศาชล  ลิ้มพันธ์
 7. นายหน่อย  ทองสัมฤทธิ์
 8. นางชนนิกาต์  กลิ่นแก้ว
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 2,660.00 0.00 0.00 0.00 2,660.00 lock_open

เก็บข้อมูลความมั่นคงทางอาหาร

7 ตุลาคม 2559
นางธญวลัย คงมานางธญวลัย คงมา
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 • เก็บข้อมูลจากกลุ่มเกษตรกรบ้านนายาวในหมู่ที่ 5 จำนวน 15 ครัวเรือน ใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล ดำเนินการรวบรวมข้อมูลโดย นางกมลวรรณ ธรรมวาจา
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ข้อมูลพบในการสำรวจ เกษตรกรบ้านนายาวจำนวน 15 ครัวเรือน มีอาชีพทำสวนยางพารา ปลูกผักส่วนครัว เป็นรูปแบบการทำเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 15 คน จากที่ตั้งไว้ 25 คน
ประกอบด้วย

เก็บข้อมูลจากกลุ่มเกษตรกรจำนวน 15 ครัวเรือน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 950.00 0.00 0.00 0.00 950.00 lock_open

เก็บข้อมูลความมั่นคงทางอาหาร

11 พฤศจิกายน 2559
นางธญวลัย คงมานางธญวลัย คงมา
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ลงพื้นที่สำรวจ ม. 1 จำนวน 6 ครัวเรือน และ ม. 2 จำนวน 10 ครัวเรือน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ข้อมูลการทำเกษตรในหมู่ที่ 1 พื้นที่ส่วนมากเป็นเชาวสวนยางพารา ปลูกผักสวนครัว ส่วนในหมู่ที่ 2 พื้นที่ส่วนมากเป็นเชาวสวนยางพารา และปลูกผักสวนครัวและประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 16 คน จากที่ตั้งไว้ 25 คน
ประกอบด้วย

ครัวเรือนหมู่ที่ 1 และ 2

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 800.00 0.00 0.00 0.00 800.00 lock_open

เก็บข้อมูลความมั่นคงทางอาหาร

8 พฤศจิกายน 2559
นางธญวลัย คงมานางธญวลัย คงมา
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

สำรวจข้อมูลการทำเกษตรในหมู่ที่ 2 3 และ 5 โดยตั้งเป้าหมายไว้ 28 ครัวเรือน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

สำรวจได้ทั้งหมด 17 ครัวเรือนใน 3 หมู่บ้าน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำสวนยางพารา ปลูกผักสวนครัว และเลี้ยงไก่

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 17 คน จากที่ตั้งไว้ 25 คน
ประกอบด้วย

ชาวบ้านใน ม. 2,3,5 สำรวจ 28 ครัวเรือน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 920.00 0.00 0.00 0.00 920.00 lock_open

ประชุมคณะทำงาน

25 ตุลาคม 2559
นางธญวลัย คงมานางธญวลัย คงมา
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ลงพื้นที่สำรวจ ม. 5 จำนวน 15 ครัวเรือน และ ม. 3 จำนวน12 ครัวเรือนรวม 27 ครัวเรือน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลการสำรวจใน ม. 5 และ ม. 3 เป็นพื้นที่การทำสวนยางพรารา ปลูกผักสวนครัว เลี้ยงไก่ครัวเรือน รวมทั้งหมด 27 ครัวเรือน

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 25 คน จากที่ตั้งไว้ 25 คน
ประกอบด้วย

ครัวเรือน ม. 5 จำนวน 15 ครัวเรือน และ ม. 3 จำนวน 12 ครัวเรือน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 2,140.00 0.00 0.00 0.00 2,140.00 lock_open

ประชุมคณะทำงาน

22 ตุลาคม 2559
นางธญวลัย คงมานางธญวลัย คงมา
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 • สำรวจข้อมูลความมั่นคงทางอาหารในพื้นที่ ม.3 และ ม.5 จำนวน 12 ครัวเรือน
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

พื้นที่ส่วนมากเป็นสวนยางพารา ปลูกผักสวนครัว เลี้ยงไก่ปลูกข้าวไร่

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 27 คน จากที่ตั้งไว้ 25 คน
ประกอบด้วย

ครัวเรือนในหมู่ที่ 3 และ 5

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 860.00 0.00 0.00 0.00 860.00 lock_open

ประชุมคณะทำงาน

19 ตุลาคม 2559
นางธญวลัย คงมานางธญวลัย คงมา
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ลงพื้นที่สำรวจ จำนวน 15 ครัวเรือน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

พื้นที่ ม.5 ม.2สำรวจจำนวน 15 ครัวเรือนส่วนมากทำสวนยางพารา ปลูกผักสวนครัว เลี้ยงไก่ และทำไร่ข้าว

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 15 คน จากที่ตั้งไว้ 25 คน
ประกอบด้วย

พื้นที่ ม.5  สำรวจจำนวน 10 ครัวเรือน  ส่วนมากทำสวนยางพารา ปลูกผักสวนครัว เลี้ยงไก่
พื้นที่ ม.5 ม.2  สำรวจจำนวน 13 ครัวเรือน  ส่วนมากทำสวนยางพารา ปลูกผักสวนครัว เลี้ยงไก่ และทำไร่ข้าว

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 950.00 0.00 0.00 0.00 950.00 lock_open

เก็บข้อมูลความมั่นคงทางอาหาร

13 ตุลาคม 2559
นางธญวลัย คงมานางธญวลัย คงมา
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 • นางกมลวรรณธรรมวาจาลงสำรวจจัดเก็บข้อมูลพื้นที่ ม. 5 จำนวน 10 ครัวเรือน
 • นางธัญวลัยคงมาลงสำรวจจัดเก็บข้อมูลพื้นที่ ม. 2, 5จำนวน9ครัวเรีอน
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • เก็บข้อมูลได้ทั้งหมด 19 ครัวเรือน รูปแบบการทำเกษตรเป็นสวนยางพารา และเกษตรแบบเน้นเศรษฐกิจพอเพียง มีการปลูกผักสวนครัว เลี้ยงไก่ ทำไร่ เพื่อไว้บริโภคในครัวเรือนส่วนที่เหลือจะนำไปจำหน่าย และแจกบ้านใกล้เรือนเคียง ส่วนในหมู่ที่ 2 และ 5 มีการทำข้าวไร่ไว้สำหรับบริโภคในครัวเรือน
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 19 คน จากที่ตั้งไว้ 25 คน
ประกอบด้วย

เกษตรกรในหมู่ที่ 5 จำนวน 10 ครัวเรือน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 3,705.00 182.00 0.00 0.00 3,887.00 lock_open

ทีมงานวิชาการ สจรส.มอ.ลงพื้นที่ อบต.เขาแกว

20 ตุลาคม 2559
นางธญวลัย คงมานางธญวลัย คงมา
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 • ชี้แจงโครงการ ติดตาม ผลการดำเนินงานของแต่ละพื้นที่ และทีม สจรส.ม.อ.ได้ตรวจสอบการจัดทำเอกสารการเงินของแต่ละพื้นที่ ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดทำหลักฐานการเบิกจ่ายเงินที่ถูกต้อง เมื่อพบเอกสารผิด 
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ผู้เข้าร่วมประชุมเกิดความเข้าใจในการจัดทำเอกสารการเงินที่ถูกต้อง โดยได้แนะนำให้แยกเอกสารการเงินเป็นรายกิจกรรม เพื่อความสะดวกในการเรียกตรวจสอบ และให้เบิกค่าใช้ตามรายการที่เกิดขึ้นจริง
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 25 คน จากที่ตั้งไว้ 20 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงานโครงการความมั่นคงทางอาหารในจังหวัดนครศรีฯ จำนวน 5 พื้นที่ ได้แก่ อบต.เขาแก้ว อบต.นางหลง อบต.หูล่อง อบต.ไสหร้า และเทศบาลตำบลจันดี และทีม สจรส.ม.อ.

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open

เก็บข้อมูลความมั่นคงทางอาหาร

1 พฤศจิกายน 2559
นางธญวลัย คงมานางธญวลัย คงมา
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

สำรวจข้อมูลการทำเกษตรในหมู่ที่ 2 และ 3 โดยตั้งเป้าหมายไว้ 20 ครัวเรือน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

สำรวจได้ 19 ครัวเรือน ผลการสำรวจ พบว่า ในหม่ที่ 2 meอาชีพเกษตรกรยางพารา ค้าขาย ปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ และทำข้าวไร่ ส่วนหมู่ที่ 3 ส่วนมากค้าขาย มีบางส่วนทำอาชีพเกษตรกรสวนยางพารา

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 19 คน จากที่ตั้งไว้ 25 คน
ประกอบด้วย

ครัวเรือนในหมู่ที่ 2 และ 3

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 1,070.00 0.00 0.00 0.00 1,070.00 lock_open

เก็บข้อมูลความมั่นคงทางอาหาร

18 ตุลาคม 2559
นางธญวลัย คงมานางธญวลัย คงมา
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ลงจัดเก็บข้อมูลกับกลุ่มปลูกข้าวไร่ หมู่ที่ 2 ปลูกผักในที่แคบหมู่ 2, 3, 4, 5 ปลุกผักริมรั้วหมู่ 2, 3, 4, 5 - เพื่อสัมภาษณ์ครัวเรือนการทำเกษตรกรรม การดำรงชีพ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้ตามเป้าหมาย 23 ครัวเรือนทั้งกลู่มปลูกผักในที่แคบ กลุ่มปลูกแปรรูปสมุนไพร กลู่มปลูกข้าวไร่ และกลู่มปลูกพืชผักริมรั้ว 

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 25 คน จากที่ตั้งไว้ 25 คน
ประกอบด้วย

มีทั้งกลู่มปลูกผักในที่แคบ กลุ่มปลูกแปรรูปสมุนไพร กลู่มปลูกข้าวไร่ และกลู่มปลูกพืชผักริมรั้ว  จำนวน23 ครัวเรือน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 1,310.00 0.00 0.00 0.00 1,310.00 lock_open

ประชุมคณะทำงานประชุมเตรียมงานสร้างสุขภาคใต้ มอ.

26 กันยายน 2559
นางธญวลัย คงมานางธญวลัย คงมา
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 • ประชุมทีมงานทำโครงการทั้ง 5 พื้นที่ เตรียมการจัดนิทรรศการเรื่องอาหารในงานสร้างสุขภาคใต้ ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 3-5 ตุลาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • คณะทำงานได้รับรู้ข้อมูลการจัดงานสร้างสุขภาคใต้ และระบุรายชื่อคนที่สามารถเข้าร่วมงานได้
 • คณะทำงานโครงการอาหารปลอดภัยทั้ง 5 พื้นที่ ได้แบ่งงานรับผิดชอบการจัดนิทรรศการ โดยแบ่งกันจัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อไปจัดนิทรรศการที่ ม.อ.
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 20 คน จากที่ตั้งไว้ 3 คน
ประกอบด้วย

ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารปลอดภัยใน 5 พื้นที่ ได้แก่ ต.นางหลง ต.หูล่อง ต.เขาแก้ว ต.จันดี และ ต.ไสหร้า

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 2,300.00 0.00 0.00 0.00 2,300.00 lock_open

ประชุมคณะทำงาน แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ

29 กันยายน 2559
นางธญวลัย คงมานางธญวลัย คงมา
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 • ประชุมแต่งตั้งคณะทำงาน แบ่งหน้าที่รับผิดชอบเพื่อขับเคลื่อนโครงการ 5 ตำบล และชี้แจงการเดินทางไปจัดบูทนิทรรศการ 5 ตำบล ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ในงานสร้างสุขภาคใต้ วันที่ 3-5 ตุลาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • นิทรรศการที่จะนำไปจัดในงานสร้างสุขภาคใต้ของตำบลจันดี จะนำเสนอเรื่องฝายมีชีวิต นาข้าว ผัก สมุนไพร ก้อนเห็ด ต้นประ ต้นเขลียง ไทร
 • แต่งตั้งคณะทำงานดังนี้ คือ
 1. นายเธียรเมฆ ทัลวัลย์ รองปลัดเทศบาล ตำแหน่ง ที่ปรึกษาโครงการ
 2. นายคำพร เกตุแก้ว สมาชิกสภาฯตำแหน่ง ประธานโครงการ
 3. นายสมโชครัตนบุรีตำแหน่ง รองประธานโครงการ 4 .นางกมลวรรณ ธรรมวาจาตำแหน่ง เลขานุการ
 4. นางนิศาชลลิ้มพันธ์ตำแหน่ง ผู้ช่วยเลขานุการ
 5. นางธัญวลัยคงมา ตำแหน่ง เหรัญญิกึ
 6. น.ส.ศุภวรรณนนทสิทธิ์คณะกรรมการ
 7. น.ส.สุนิสาสุขสวัสดิ์ คณะกรรมการ
 8. นายสมคิดฮั่นวิวัฒน์ คณะกรรมการ
 9. นายสุทินนาคประดิษฐ์ คณะกรรมการ
 10. นางอุ่นใจเทพีคณะกรรมการ
 • นายคำพร เกตุแก้ว ได้ชี้แจงรายการค่าใช้จ่าย ต่าง ๆในการทำกิจกรรมในโครงการ ทำให้คณะทำงานทราบเรื่องงบประมาณที่ได้ในดำเนินโครงการในครั้งนี้
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 8 คน จากที่ตั้งไว้ 10 คน
ประกอบด้วย
 • มีผู้เข้าร่วม 8 คน ได้แก่ นายเธียรเมฑ ทัลวัลล์ นางะํญวลัย คงมา นางนิศาชล ลิ้มพันธ์ นายคำพร เกตุแก้ว น.สรุ่งตะวัน ทองจำรูญ น.ส ศุภวรรณ นนทสิทธิ นางสุนิสา สุขสวัสดิ์ นางกมลวรรณ ธรรมวาจา
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 2,300.00 0.00 0.00 0.00 2,300.00 lock_open

ประชุมคณะทำงานการจัดการข้อมูลความมั่นคงทางด้านอาหาร

17 ตุลาคม 2559
นางธญวลัย คงมานางธญวลัย คงมา
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 • ประชุมคณะทำงานโครงการร่วมกับปลัดเทศบาลตำบลจันดี ณ เทศบาลตำบลจันดี ได้นำเสนอข้อมูลการสำรวจในหมู่ที่ 2 และ 5 ที่ผ่านมาจำนวน 36 ครัวเรือน 80 คน เก็บข้อมูลตั้งแต่วันที่ 6 - 16 ตุลาคม 2559
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ผลการสำรวจข้อมูล พบว่า ทางคณะทำงานได้เก็บข้อมูลได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ คือ 36 ครัวเรือน ปัญหาที่พบในการเก้บข้อมูล คือ อยู่ในช่วงหน้าฝน ฝนตกหนักเกือบทุกวัน ทำให้ชาวบ้านไม่กล้าให้ข้อมูลที่แท้จริง ต้องใช้เวลาทำความเข้าใจกันนานกว่าจะได้ข้อมูล ตอนนี้ยังไม่ครอบคลุมทั้ง 5 หมู่ ที่ประชุมเลยแต่งตั้งนายสมคิด ฮั่นวิวํฒน์ และ นส.สาริกา บุตดิพรรณ์ ให้หาคนมาช่วยเก็บข้อมูลเพิ่ม
 • แจ้งที่ประชุมเพิ่มคณะทำงานเพิ่ม 2 คน เพื่อให้งานขับเคลื่อนไปได้ คือ นายสมคิด ฮั่นวิวัฒน์ แบะ น.ส.สาริกา บุตดิพรรณ์
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 9 คน จากที่ตั้งไว้ 12 คน
ประกอบด้วย
 1. นส.สาริการบุตดิพรรณ์ สมาชิกสภาเทศบาล
 2. นายสมคิดฮั่นวิัฒน์ ประธานชุมชนช่องป่า
 3. นายสมโชค รัตนบุรีประธาน อสม.
 4. นางธัญวลัยคงมาเหรัญญิก
 5. นายคำพรเกตุแก้ว ประธานโครงการ
 6. นายเธียรเมฆทัลวัลย์ผอ.กองสาธารสุขและสิ่งแวดล้อม ที่ปรึกษาโครงการ
 7. นส.รุ่งตะวันทองจำรูญ เจ้าหน้าที่เทศบาล
 8. นส.สุนิสาสุขสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่เทศบาล
 9. นางกมลวรรณธรรมวาจา เลขานุการ
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 2,400.00 0.00 0.00 0.00 2,400.00 lock_open

ประชุมคณะทำงานเพื่อชี้แจงโครงการความมั่นคงทางด้านอาหารตำบลจันดี

23 กันยายน 2559
คำพร เกตุแก้วคำพร เกตุแก้ว
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 • ประชุมชี้แจงโครงการ โดย นายคำพร เกตุแก้ว ได้ชี้แจงที่ประชุมว่า โครงการนี้ตำบลจันดีได้รับการคัดเลือกจาก สจรส.มอ.เป็น ๑ใน ๕ ตำบลของ จ.นครศรีธรรมราช ที่ให้เราเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผลผลิต ที่คนในชุมชนปลูกเพื่อการดำรงชีพ เช่น การปลูกพืช ผัก สมุนไพร ผลไม้ ข้าวไร่ ปาล์ม ยางพารา การเลี้ยงสัตว์และให้ผู้เข้าร่วมประชุมช่วยกันนำเสนอว่าใครทำอะไรที่ไหน
 • วันนี้เชิญครู กศน.ตำบลจันดี ท้องที่ ท้องถิ่น ประธาน อสม. ประธานชุมชน ประธานสภาองค์กรชุมชน ร่วมรับฟังโครงการ เพื่อจัดหาแหล่งข้อมูลในเขตเทศบาลว่าที่ไหนมีกิจกรรมที่เกี่ยวอาหารปลอดภัยบ้าง เช่น ทำไร่ ปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ การใช้ปุ๋ยเคมี หรืออินทรีย์เพื่อเป็นทางในการจัดเก็บข้อมูล
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วยเครือข่ายองค์กรชุมชน ทีมครู กศน. อสม. และแกนนำชุมชน ได้ทราบว่าทางหมู่บ้านมีโครงการจัดทำเรื่องความมั่นคงในอาหาร ซึ่งเป็นโครงการที่สอดคล้องกับทรัพยากรที่มีในท้องถิ่น ผู้เข้าร่วมประชุมยินดีให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรม
 • ได้แต่งตั้งทีมงานเก็บข้อมูลเรื่องความมั่นคงทางอาหารจำนวน 10 คน เพื่อสำรวจเรื่องแหล่งอาหารที่มีในชุมชน และทราบว่่าข้อมูลที่ได้นำไปสู่ยุทธศาสตร์การจัดการเรื่องอาหารในชุมชน
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 10 คน จากที่ตั้งไว้ 12 คน
ประกอบด้วย

เครือข่ายองค์กรชุมชน ทีม กศน.ตำบลจันดี และคณะทำงานในโครงการ

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 2,600.00 0.00 0.00 0.00 2,600.00 lock_open