สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

การแปรรูปปลาตากแห้งคุณภาพตำบลหนองบัว อำเภอหนองกรุงศรี จังหวัดกาฬสินธ์ุ