สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

การจัดการข้อมูลด้านอาหารและโภชนาการในระดับตำบล (ตำบลไสหร้า อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช)

รหัสโครงการ 59-ข-050
สัญญาเลขที่ 59-ข-050

รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ

ชื่อโครงการ การจัดการข้อมูลด้านอาหารและโภชนาการในระดับตำบล (ตำบลไสหร้า อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช)
รหัสโครงการ 59-ข-050 สัญญาเลขที่ 59-ข-050

ระยะเวลาตามสัญญา 30 สิงหาคม 2559 - 28 กุมภาพันธ์ 2560
ระยะเวลาดำเนินการจริง 30 สิงหาคม 2559 - 30 มิถุนายน 2560

จำนวนเงินตามสัญญา 80,000.00 บาท

จำนวนเงิน(บาท)
รายรับรวม (1) รับโอนจริงจาก สสส. งวดที่ 1 = 36,000.00 บาท
งวดที่ 2 = 40,000.00 บาท

รวมโอนทั้งสิ้น 76,000.00 บาท
(2) ดอกเบี้ยรับ งวดที่ 1 = 63.18 บาท
งวดที่ 2 = 0.00 บาท

รวมดอกเบี้ยรับทั้งสิ้น 63.18 บาท
(3) เงินรับอื่น ๆ งวดที่ 1 = 100.00 บาท
งวดที่ 2 = 0.00 บาท

รวมเงินรับอื่น ๆ ทั้งสิ้น 100.00 บาท
รายจ่ายรวม (4) รายจ่ายทั้งโครงการ 81,397.00 บาท
สุทธิ รายรับหักรายจ่าย (1)+(2)+(3)-(4) -5,233.82 บาท

ตารางเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับ กับงบใช้จริง

กิจกรรมงบที่ได้รับ (บาท)งบใช้จริง (บาท)

รวมงบทั้งหมด

0.00 0.00

ยอดรวมของงบใช้จริง จะต้องเท่ากับ(4) รายจ่ายทั้งโครงการ

ขอรับรองรายงานการเงินข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ

ลงชื่อ .............................................. หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
          ( นายกิตติศักดิ์ ทองเกตุ )
วันที่รายงาน