สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส ม.อ.)

โครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะการส่งเสริมให้คนไทยมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น ปี2